Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

2021 İstanbul Barosu Asgari Avukatlık Tarifesi Ücretleri

20.01.2021
2021 İstanbul Barosu Asgari Avukatlık Tarifesi Ücretleri

2021 yılı öneri şeklindeki avukatlık ücretlerine ilişkin İstanbul Barosunun aldığı karar ile resmi sitede yayımlanmıştır. Bu ücret öneri olarak belirlenmiş avukat – müvekkil sözleşmelerindeki avukatlık ücretleri aşağıda yer avukatlık ücretlerinden daha fazla olarak belirlenebilme hakkına sahiplerdir.

Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar Avukatlık Ücreti 2021 Yılı

1. Ağır / Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Görülen Davalar Avukatlık Ücreti

a) Sanık Müdafiliği

20.000TL

b) Mağdur / Katılan Vekilliği

14.000TL


2. Asliye Ceza Mahkemesinde / Çocuk Mahkemesi Görülen Davalar Avukatlık Ücreti

a) Sanık / SSÇ Müdafiliği

14.000TL

b) Mağdur / Katılan Vekilliği

10.000TL


3. Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği Avukatlık Ücreti 

7.000TL


4. Disiplin Mahkemesi Avukatlık Ücreti

9.000TL

Diğer Hukuki Yardımlar Avukatlık Ücreti 2021 Yılı

1. Büroda sözlü danışma Avukatlık Ücreti

İlk 1 saat için 1.800TL’dir. 1 saati aşan her saat için 1.000TL’dir.

2. Yazılı Danışma Avukatlık Ücreti

3.500TL

3. İhtarname, Protesto Gönderme Avukatlık Ücreti

4.000TL

Cumhuriyet Savcılıklarında Şikayet Dilekçeleri Avukatlık Ücreti

4.000TL

İstinaf, Temyiz Karar Düzeltme Dilekçeleri Avukatlık Ücreti

6.000TL

A- Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalar Avukatlık Ücreti 2021

1. Kat mülkiyeti Kanunu yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar  Avukatlık Ücreti

8.000 TL


2. Mirasçılık Belgesinin Alınması Avukatlık Ücreti

4.000 TL


3. Tahliye Davası Avukatlık Ücreti

10.000 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u


4. İzale-i Şuyu ( Paydaşlığın Giderilmesi ) Davası Avukatlık Ücreti

10.000TL’den az olmamak üzere dava konusu malın muhammen bedelinin vekilden payına düşen payın miktarının %10’u


5. Vesayet ve Kayyım Davaları Avukatlık Ücreti

8.500TL


6. Tereke İhtiyatı Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Avukatlık Ücreti

8.500TL


7. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Avukatlık Ücreti

8.500TL


8. Mirasa Defter Tutulması Avukatlık Ücreti

8.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u


9. Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davalarında Avukatlık Ücreti

a) Davacı Vekilliğinde;

8.500 TL’den az olmamak üzere yıllık kira değerinin %15’i ( Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u )

b) Davalı Vekilliğinde;

8.000 TL’den az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık %15’i


10. Delil Tespiti İstemi Avukatlık Ücreti

5.500TL


11. Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Avukatlık Ücreti

8.250 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


12. Tevdi Mahali Tayini ( Ödeme Yeri Belirlenmesi ) Avukatlık Ücreti

4.250TL

Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalar Avukatlık Ücreti 2021

1. Tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kaza-i rüşt Davaları Avukatlık Ücreti

8.000TL


2. Tenkis ve Mirasta İade Davası Avukatlık Ücreti

12.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


3. Muvazaa nedeniyle Tapu İptal Davası Avukatlık Ücreti

14.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


4. Vasiyetnamenin İptali Davası Avukatlık Ücreti

14.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


5. Men’i Müdahale ( Elatmanın Önlenmesi Davası ) Avukatlık Ücreti

10.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


6. Tapu İptali ve Tapu Tescili Davaları Avukatlık Ücreti

14.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


7. Şuf’a Davası Avukatlık Ücreti

12.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


8. Geçit Hakkı Davası Avukatlık Ücreti

12.000TL


9. Ecrimisil Davası Avukatlık Ücreti

9.500TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


10. Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davası Avukatlık Ücreti

10.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


11. Teyzid-i ( Bedel Arttırımı ), Kamulaştırmasız el atma Davaları Avukatlık Ücreti

10.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


12. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davası  Avukatlık Ücreti

9.000TL


13. Tespit Davası Avukatlık Ücreti

8.500TL


14. Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar Avukatlık Ücreti

12.000TL


15. Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin Dava Avukatlık Ücreti

12.000TL


16. Tenfiz ve Tanıma Davaları Avukatlık Ücreti

11.000TL


17. Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları Avukatlık Ücreti

10.000TL

Aile Mahkemelerinde Görülen Davalar Avukatlık Ücreti 2021 Yılı

1. Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılmasına İlişkin Davalar Avukatlık Ücreti

8.000TL


2. Nişan Bozulmasından Doğan Davalar ( Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb) Avukatlık Ücreti

9.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u


3. Boşanma Davaları Avukatlık Ücreti

a) Anlaşmalı Boşanma

9.000TL

b) Çekişmeli Boşanma

14.000TL

c) Çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli

14.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


4. Nesebin Reddi, Tahsisi ve Babalık Davaları Avukatlık Ücreti

12.000TL


5. Nafaka Davası Avukatlık Ücreti

8.000TL


6. Evlat Edinme Davası Avukatlık Ücreti

9.000TL


7. Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanun’dan doğan davalar

6.000TL


8. Tenfiz Davası

10.000TL


Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar Avukatlık Ücreti 2021 Yılı

1. Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar için Avukatlık Ücreti

9.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


2. Tüketici Hakem Heyetlerinde Avukatlık Ücreti

3.500 TL

İcra İflas Hukukundan Doğan Davalar Avukatlık Ücreti 2021 Yılı

1. Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Avukatlık Ücreti

10.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


2. İstihkak Davaları Avukatlık Ücreti

10.500 TL


3. İcra Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar ( İmzaya ve Borca İtiraz, Şikayet vs. )

a) Duruşmalı

8.000TL

b) Duruşmasız

6.000TL

c) İcra Ceza

6.000TL


4. İcra İflas Kanunundan Doğan İptal Davaları Avukatlık Ücreti

10.500TL


5. İhalenin Feshi Davası Avukatlık Ücreti

a) Taşınabilir Mal İhaleleri

7.500TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

b) Taşınmaz Mal İhaleleri

12.000TL‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i


6. İcra Takipleri Avukatlık Ücreti

a) Değeri Parayla Ölçülebilen İcra Takipleri

8.000TL‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

b) Değeri Parayla Ölçülemeyen İcra Takipleri

8.500TL


7. Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

6.300TL

Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinde Görülen Dava Avukatlık Ücreti 2021 Yılı

1 Fikri Sinai Hukuk Davaları Avukatlık Ücreti

10.000TL


2. Fikri Sinai Ceza Davaları Avukatlık Ücreti

a) Şikayet ve Takibi

8.000TL

b) Sanık Müdafiliği / Müdahil Vekilliği

12.000TL

İş Mahkemelerinde Görülen Davalar Avukatlık Ücreti 2021 Yılı

1. Değeri Parayla Ölçülebilen iş Davaları Avukatlık Ücreti

9.000TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i


2. Değeri Parayla Ölçülemeyen iş Davaları Avukatlık Ücreti

9.000TL

İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Avukatlık Ücreti 2021 Yılı

1. İdare İptal Davası Avukatlık Ücreti

a) Duruşmalı

12.000TL

b) Duruşmasız

10.000TL


2. Tam Yargı Davası Avukatlık Ücreti

a) Duruşmalı

12.000TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız

10.000TL


3. Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar Avukatlık Ücreti

a) Duruşmalı

12.000TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız

10.000TL


4) 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan İtirazlar Avukatlık Ücreti

a) Bölge İdare Mahkemesinde

7.000TL

b) Danıştayda

9.000TL


5. Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar Avukatlık Ücreti

a) Duruşmalı

14.000TL

b) Duruşmasız

12.000TL


Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp