Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı

Soruşturması tamamlanan dosyalar kovuşturma aşamasına geçildiğinde suçun niteliğine göre ağır ceza mahkemesine gönderilir. Bu aşamada ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianame suçun vasfında yapılan hatalı değerlendirmeden dolayı iade edilemeyeceğinden başka eksiklik yoksa kabul edilir.  Bu noktada bazı meslektaşlar ve hukukçular ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianame sonucunda artık ağır ceza mahkemesinin suçun vasfında hataya düşülmesinden ötürü görevsizlik kararı veremeyeceğini düşünmektedir. Ancak bu durum doğru değildir.  Zaten böyle bir durum gerçekten doğru olsa olumsuz görev uyuşmazlığı da gerçekleşmezdi.

Ceza Muhakamesi Kanunu – Madde 6/1.bendi

Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez.

şeklindedir. Yukarıdaki kanun metninden de anlaşılacağı üzere ağır ceza mahkemesince verilecek görevsizlik kararı ancak duruşmaya kadar verilebilmektedir. Duruşma açılarak işin esasına girildiği takdirde görevsizlik kararı verilemeyecektir. Esas dosyası değilde talimat dosyasıyla müşteki, tanık veya başka bir işlem yapılsa dahi görevsizlik ile asliye ceza mahkemesine gönderilemez.  Yani örnek vermek gerekirse çocuğun cinsel istismarından açılan davada suçun sarkıntılık boyutunda kaldığı duruşma aşamasında anlaşıldığında ağır ceza mahkemesi dosyayı asliye ceza mahkemesine gönderebilecektir. Yada nitelikli dolandırıcılık suçundan açılan dosyada suçun basit dolandırıcılık olduğu anlaşılırsa asliye ceza mahkemesine gönderilebilecektir.

 

Yargıtay 5. Ceza Dairesi         2021/4073 E.  ,  2021/3762 K “İçtihat Metni”
Çocuğun cinsel istismarı ve şantaj suçlarından sanık … hakkında yapılan yargılama sırasında, davaya bakma görevinin mahkemelerinin görev alanı dışında olduğundan bahisle mahkemenin görevsizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Söke Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/02/2020 tarihli ve 2019/410 esas, 2020/54 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/07/2020 tarihli ve 2020/575 Değişik iş sayılı Kararının;
Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/02/2020 tarihli kararı ile “..Eylemin TCK’nın 226/3-1. cümle ve 43/1 ile TCK’nın 107/1, 2 maddeleri kapsamında kaldığı, sanığın mağdura gönderdiği cinsel içerikli mesajlar nedeniyle sanığın eyleminin TCK’nın 105/1-2. cümle, 105/2-d ve 43/1 maddesi kapsamında kaldığı, bu suçlara ait yargılama yapma görevinin de Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu” gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş ise de;
5271 sayılı Kanun’un 6/1. maddesinde yer alan “Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya altderecelimahkemeyegönderilemez.” şeklindeki açıklamalar nazara alındığında, somut olayda Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/12/2019 tarihli iddianamenin kabulü ve aynı tarihli tensip zaptı ile kovuşturma aşamasına geçildiği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6. maddesi gereğince suçun hukuki niteliği değiştiğinden bahisle dosyanın görevsizlik kararı ile altderecelimahkemeye gönderilemeyeceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 16/02/2021 gün ve 94660652-105-09-19478-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:
Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılama aşamasına geçildikten sonra duruşmada suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmiş olmayıp, iddianamenin içeriğine ve suçun hukuki nitelendirilmesine dayanılarak ve herhangi bir usuli işlem yapılmaksızın görevsizlik kararı verildiği anlaşılmakla, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 06/07/2020 tarihli ve 2020/575 Değişik iş sayılı Karara yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 16/09/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

İlgili Diğer Makaleler :

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp