Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi

Türk ceza kanununda düzenlenen kişilik haklarına ilişkin suçlar, özel hayatın gizliliğinin ihlali, hakaret gibi suçlar internet ortamında yapıldığı takdirde ağırlaştırıcı bir hali bulunmaktadır. Ceza davaları ile alakalı kısımlara daha önce yazılarımızda değinmiştik. Bu yazıda ise kişilerin, özel hayatını ihlal eden, hakaret eden, yalan haber yayınlayan, özel hayatını ifşa eden, marka hakkını ihlal eden, markasını kullanan web sitelerinin içeriklerinin kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebine değineceğiz.

Bu konu çok önemli ve en son 17/10/2019 yargı paketiyle birlikte ufak değişikliklerde oldu bu düzenlenmeye göre artık web sitelerin tümüne değil ihlal edilen içeriğin tam olarak url uzantısı baz alınarak bir erişim engellemesi yapılması teknik olarak bu mümkün  değilse işte o zaman web sitenin tamamına erişim engellenmesi kararı verilebilmektedir.

İçeriğin web sitesinden kaldırılmasını kimler talep edebilir ?

Suç işleme kastı bağlı olarak vücut dokunulmazlığına karşı işlenebileceği gibi manevi olarakta işlenebilmektedir.  Bunlar hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliği, ifşası gibi marka hakkına tecavüz gibi işlenebilmektedir. Kişilerin özel hayatıyla ilişkili gizli kalması gereken video, görüntü, resimleri internette yaymak suretiyle kişilik hakkına saldırılar gerçekleştiriyorsa, kişinin kendisi veya sahibi olduğu tüzel şirket adına asılsız haberler yaparak itibarsızlaştırmaya çalışıyorsa, marka hakkını başkası izinsiz kullanıyorsa bu gibi hallerde içeriğin internetten kaldırılmasını talep edilebilir. Haber niteliği taşıyan ve kamuyu bilgilendirma amacı güden haberler anayasal sınırlar içerisinde değerlendirilirse bu halde işlem yapılmaması gerekir.

İçeriğin Kaldırılması ve Erişimin Engellenmesi Avukat Zorunlu mudur?

Özel görüntülerinizin ifşa edilmesi, hakkınızda asılsız haberler yapılması gibi kişilik haklarınızın ihlali durumunda avukat aracılığı ile sürecin takibinin yapılması erişimin engellenmesi sürecinin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasına vesile olabilir.  Ancak kişilerinde bu davayı açmasında bir sakınca veya bir engel bulunmamaktadır.

Kişilik Hakları İhlali Yapılan Web Sitesinin Sahibi ve Host Sahibinin Cevap Verme Süresi

Kişiler, web site düzenleyicisi yani içerik sağlayıcısına yada yer sağlayıcısına başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunabilir. Bu halde web sitenin düzenleyicisi yada host sahibi olan yer sağlayıcısı en geç 24 saat içerisinde kişilik hakkı ihlal edilen kişiye cevap vermek zorundadır.

İçeriğin Kaldırılması için Dava açmadan önce Web siteye Başvuru Zorunlu mudur?

İçeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebi için kişilik hakkının ihlal edildiği siteye başvuru yapmadan da dava açabilmektedir.

İnternetten Fotoğraf Kaldırma, İnternetten Görüntü Kaldırma Video Kaldırma

İnternetten video kaldırma, fotoğraf kaldırma, görüntü kaldırma için gerçekleştirelecek prosedür ve uygulanacak kanun aynıdır. Genel olarak içerik kaldırma olarak adlandırılır.

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Kanun Hukuki Dayanağı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi

MADDE 9-(Değişik: 6/2/2014-6518/93 md.)

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddiaeden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişiminengellenmesini de isteyebilir.

(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

(9) Bu madde kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının (…)başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.

(10) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi

MADDE 9/A-(Ek: 6/2/2014-6518/94 md.)

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kurumadoğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir.

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım,bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kurumagönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.

(6) Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi Kurum tarafından yapılır. (Mülga cümle: 26/2/2014-6527/18 md.)

(9) (Ek: 26/2/2014-6527/18 md.)Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, (…)yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.

Re’sen Başkanlıkça Erişimin Engellenmesi Kararı Alınabilecek Durumlar Nelerdir?

MADDE 8-(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

  • 1) İntihara yönlendirme (madde 84),
  • 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
  • 3) Uyuşturucu veyauyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
  • 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
  • 5) Müstehcenlik (madde 226),
  • 6) Fuhuş (madde 227),
  • 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),suçları

b) 25/7/1951tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

Erişimin Engellenmesi Kararını Kim Verir ?

Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.

Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

Erişimin Engellenmesinde İşleyecek Süreç Nedir ?

Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi ka-rarının birer örneği, gereği yapılmak üzere Kuruma gönderilir.

İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birin-ci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkan tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayı-cısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.

İçerik Kaldırılması ve Erişim Engellenmesi Avukatlık Ücreti

İstanbul veya diğer şehirler fark etmeksizin tüm avukatlar Barolar Birliği tarafından her yıl yayınlanan asgari ücret tarifesinin altında ücret almaları yasaktır. Buna ek olarak İstanbul Barosu her yıl tavsiye niteliği taşıyan davalar için ücret belirlemektedir. Avukatlar bu tarife uymak zorunda olmayıp daha fazla ücret kararlaştırabilirler. İstanbul ili için 2019 yılına ilişkin İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki avukatlık tarifesi şöyle;

Sulh ceza mahkemelerinde görülecek davalar için >>> 2019 yılına ait ücret; 3.500-TL’dir.

Unutulmamalıdır ki avukatlar serbestçe ücret sözleşmesi karşı tarafça belirleyebilirler. İstanbul Barosunun sadece tavsiye niteliğinde tablosuna göre belirtilen bir ücrettir.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp