Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

İzinsiz Kenevir Ekimi ve Uygulanacak Ceza

İzinsiz Kenevir Ekimi ve Uygulanacak Ceza

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Mukarebesi Hakkında Kanun kenevir ekiminin nasıl düzenleneceği ve hangi şartlar ve izne tabii olduğunu uyulmaması durumunda ise gerekli cezaların uygulanacağı belirtilmiştir.2014 yılında yargı paketi içinde yer alan düzenlemeye göre kenevir ekiminin cezası arttırılmıştır.

Yargı paketinden 23’üncü maddede yapılan değişiklik ile kenevir ekme suçunun ceza aralığı 4-12 yıl arasına çekildi.

Kendi içeceği kadar ekerse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası bulunan kenevir ekimi,  Tarlalarda büyük miktarda ekenlere yönelik uygulanacak ceza ise 4 yıldan 12 yıla kadardır. Tabiki bu cezalar niteliğe göre ceza değişiyor.

Madde 23 –(Değişik: 23/5/1990-3652/1 md.)

Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol eder. Bu hususlara ait uygulama esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat mühendislerinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin en büyük mülki amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir.İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten sağlanır. İmha dolayısıyla ortaya çıkan masraf, sonradan izinsiz ekim yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.

İzin belgesi almadan ya da izin belgesi almasına rağmen bilerek belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(Ek cümle: 18/6/2014-6545/1 md.) Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır.

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmeksuçu bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Kanuna göre esrar elde etmek amacıyla ekilmesini hapis cezasıyla hükmedilmesini emretmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus kişinin keneviri esrar elde etmek saikiyle hareket etmesidir. Bir öte yandan 23/5 fıkrasında kenevir ekimi suçunun oluşabilmesi için kenevirin hasat edilip edilmemesi durumuna da kanunda ayrıca yer verilmiş. Buna göre elde edilen tüm diğer materyaller ile kenevir ekiminin 23/5 fıkrasına göre mi cezalandıralacağı veya diğer hükümlere göre mi cezalandılacağı belirtilmiştir.

Sağlık amacıyla ekilen Kenevir ekimi

Kanuna göre esrar elde etme amacı gütmeyen ekimle alakalı ekilen kenevir ekiminin cezası 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıdır.

Tarafımıza sıklıkla sorulan sorulardan biri sağlık amacıyla yani esrar elde etmek dışında kenevir ekimi yapmak istiyorum diyen kişilerin karşılacağı ceza 50 günden az olmamak üzere adli para cezası olacaktır. Ancak unutmamak gerekir ki her ne kadar esrar elde etmek amaç olmasa da ciddi bir soruşturma tehlikesi yaşanabilir. Bunun ispatını yapmak zorunda kalabilirsiniz. 

 

Eğer ki kenevir ekimiyle birlikte kimyasal üretim başladıysa ve elde edilen diğer deliller ışığında uyuşturucu madde elde ediliyorsa Türk Ceza Kanuna 188.Maddenin 1. fıkrasına göre cezalandırılacaktır.  Bu davalar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir.

Bu sebeple suç delillerinin değerlendirilmesi açısında ağır ceza  davaları ve uyuşturucu davaları üzerine yönelik çalışmaları olan avukatlardan hukuki yardım alınarak davaların takibi yapılmalıdır.

Kenevir Ekimi Cezası Yargıtay Kararları

20. Ceza Dairesi         2018/3152 E.  ,  2019/3412 K.

İNCELENEN KARARLA
İLGİLİ BİLGİLER
Mahkeme : GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi


Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Temyiz incelemesi, sanıklar … ve … müdafilerinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğinin, 08/03/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren … sayılı Kanunun 94. maddesi ile … sayılı Kanun’un 299/1-1. cümlesine getirilen değişiklik uyarınca; takdiren reddine karar verilerek, diğer sanıklar yönünden ise talep bulunmaması nedeniyle duruşmasız olarak yapılmıştır.
A- Sanık … hakkında verilen hükmün incelenmesinde;
Sanık hakkında kenevir ekme suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına mahkûmiyet hükmü verildiği anlaşılmakla; … sayılı CMK’nın 286/2-b fıkrası gereği ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararlarının temyiz kabiliyeti bulunmadığından, sanık müdafiinin hükme yönelik temyiz istemlerinin CMK’nın 298/1. fıkrası uyarınca REDDİNE,
B- Sanıklar …, …, …, … ve … hakkında verilen hükümlerin incelenmesinde ;
… sayılı CMK’nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile CMK’nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak temyiz dilekçelerinde; sanık … müdafinin “sanığın atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gibi mahkemenin de yeterli gerekçe olmadan eyleme iştirakin hangi aşama hangi eylemle gerçekleştirildiğinin belirtilmediğine”, sanık … ve müdafinin “sanık hakkında etkin etkin pişmanlık indiriminin üst sınırdan uygulanması gerektiği, arama kararının arama işleminden sonra alındığı” sanıklar … ve … ile müdafilerinin “sanıklarda uyuşturucu madde ele geçmediği, sanıkların diğer sanıklarla teşekkül oluşturacak iştiraklerinin bulunmadığı, cezanın alt sınırdan uzaklaşılmasının mesnetsiz olduğu, diğer sanıkların beyanın gerçeği yansıtmadığı, telefon tapelerinin somut delillerle desteklenmediğinden tek başlarına delil olarak kabul edilemeyeceği” sanık … ve müdafinin “sanığın mahkumiyetine yetecek düzeyde delil bulunmadığı, sanık hakkında CMK’nın 135. maddesi uyarınca alınmış bir karar bulunmadığından görüşmelerin sanık aleyhine değerlendirilemeyeceği gibi, sanığın yaptığı görüşmelerin eşinden duyduğu bilgiye dayalı olarak yapıldığı sanığın suçtan haberdar olmadığına” dair temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu belirlenerek anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede, sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesin’in kararı hukuka uygun bulunduğundan, sanıklar, …, …, …, … ve … ile sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz istemlerinin CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre göz önüne alınarak sanıklar … ve … hakkındaki salıverilme taleplerinin reddine,
28/02/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren … sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişik … sayılı CMK’nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne; kararın bir örneğinin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderilmesine 30.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


20. Ceza Dairesi         2017/5468 E.  ,  2019/3369 K.
İNCELENEN KARARLA
İLGİLİ BİLGİLER
Mahkeme : BİTLİS 1. Ağır Ceza Mahkemesi


Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
1-İzinsiz hint kenevir ekme suçuna ilişkin olarak verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik kanun yolu talebinin incelenmesinde;
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının CMK’nın 231. maddesinin 12. fıkrası gereğince itiraz kanun yoluna tabi bulunması nedeniyle, itirazla ilgili gerekli kararın yetkili ve görevli itiraz merciince verilmesi için, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İADESİNE,
2-)-Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen hükmün incelenmesinde;
TCK’nın 53.maddesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanık müdafiniin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 29.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


“İçtihat Metni”

20. Ceza Dairesi         2017/1173 E.  ,  2019/3371 K.
İNCELENEN KARARLA
İLGİLİ BİLGİLER
Mahkeme : İSKENDERUN 2. Ağır Ceza Mahkemesi


Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
1-)Sanık … hakkında izinsiz hint keneviri ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
İzinsiz hint keneviri ekme suçuna ilişkin olarak hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren … sayılı Kanun ile … sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler gözetilerek yapılan incelemede;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Adana Kriminal … Laboratuvarı Müdürlüğü’nce suça konu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA; ancak bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan
Hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin bölümünde yer alan “… esrar maddelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Adana Kriminal … Laboratuvarı Müdürlüğü’nce suç konusu maddeden alınan şahit numunelerin” ibaresinin eklenmesi,
Suretiyle, hükmün oybirliğiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2-)Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenler dışında yaptırımın doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-Hükümden sonra 24/11/2015 tarih ve … sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, … sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
2-Adana Kriminal … Laboratuvarı’nca suç konusu uyuşturucu maddelerden alınan şahit numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA; ancak bu aykırılıkların yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;
1-TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Sanık hakkında, Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma göre, TCK’nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin yazılması,
2-) Hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin bölümünde yer alan “… esrar maddelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Adana Kriminal … Laboratuvarı Müdürlüğü’nce suç konusu maddeden alınan şahit numunelerin” ibaresinin eklenmesi,
Suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 29/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler :

Ziyaretçi Yorumları - 55 Yorum
 1. Kaptan dedi ki:

  74 kök hint keneviri yakalattim tabi geçen sene iciciyim kesinlikle satma verme bir niyetim olmadi zaten takip etmişler ama delil ve görüntü yok 13 saat çalışıyorum satmış olsam salak degilim 13 saat çalışayım yani savcı bıraktı geçen kan ve idrar verdim çıksada çıkmasada farketmez zaten ifademde içiyorum dedim yaralamadan ceza yattim 6 sene pskolejik sikintilarim var öylede dedim ceza evinde psikyatri tedavisi gördüm öylede dedim zaten düzenli içerim kışın hiç icmem olmadığı zaman aramam umarım derdimi anlarlar acaba ne ceza verirler düzenim bozulsun istemiyorum ceza yatmaktan korkmam düzen kuruldu yardımcı olursanız sevinirim

 2. osman dedi ki:

  18 kok kenevir yakalattim ceza paraya yada erteleme olurmu

  1. tevfikyi dedi ki:

   Hiçbir avukat sizin dosyanızı incelemeden bir fikir veremez. Avukata danışmanızı öneririm.

 3. Di̇cle dedi ki:

  Merhabalar,yeni infaz yasası 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanunu nedeniyle kenevir yetiştiriciliğinden ceza alan suçluları kapsamakta mıdır ?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Uyuşturucu madde ticareti haricinde bu suçu kapsamaktadır. ceza infaz oranının 1/2 olarak uygulanması gerekir. ve suç tarihi 30 mart 2020 öncesi ise denetimli serbestlik süresi 3 yıl uygulanması gerekir.

 4. Eren dedi ki:

  Merhaba. Saksıda erkek kenevir yani uyuşturucu elde edilemeyen kenevir yetiştirdim diyelim hobi ve yeşillik olması amacı ile. Herhangi bir cezası varımdır

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Yazımızda sorunuzun cevabı bulunuyor.

 5. Özgür dedi ki:

  1900 kök yakalatan kişi yeni infaz yasasından faydalana biliyor mu tevik bey!?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Sorunuzun cevabı için hangi suçlamayla hangi kanun maddesiyle yargılandığınızı söylemeniz gerekiyor.

 6. Özgür dedi ki:

  Tevfik bey ben dün fark ettim müddet name de ceza türü 2313 s.k 5275 s.k 107/2 md 2/3 dıye geçiyor

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Herhangi bir mükerrirlik durumu söz konusu değilse Yeni infaz yasasından faydalanma imkanına sahipsiniz. İnfaz oranınız 2/3 yerine 1/2 olarak uygulanacaktır. Cezanın kalan 3 yıllık süresi ise şartlı salıverilme ile geçirilecektir.

 7. Özgür dedi ki:

  Çok teşekkür ediyorum Tevfik bey sayenizde içimiz rahatladı

 8. Ahmet dedi ki:

  Merhaba raporlu ms hastasıyım kenevirin ms ağrılarına iyi geldiği bütün dünyada biliniyor Avrupa da hastalar daha kolay ulaşabiliyor ülkemiz dede biliniyor sağlık gov. Tr de de bunla ilgili bilgi var. Evde 1veya 2 kök yetiştirmek istiyorum uygulanacak gerçekçi ceza varmı 1 2 kök için

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Siz yetkili makamlardan yine izin almanızda fayda var. İzinsiz kenevir ekimi yasak.

 9. Samet dedi ki:

  Müşterek altmıştan fazla hissedarı bulunan fındıklıkta kenevir yetistirildigine dair şikayet yapılmış. Evimde evimin bahçesinde yapılan aramada suç unsuru birseye rastlanmadı.  Fındıklıkta  İki adet plastik kutu içerisinde  iki kök kenevir bitkisi bulundu . Henüz  ifadeye gitmedim . Bu olayı ceza almadan atlatabilir miyim . Mali müşavir olma yolundayım ceza alırsam biterim . Lütfen bir bilgi verin  bir yol gösterin . Şimdiden  çok teşekkür ediyorum.  

 10. Didem dedi ki:

  Merhabalar Tevfik bey ilk kez kenevir yetıstırdı arkadasım nekadr cıkacagını bılmedıgı yuzden fıde fazlası cıktı 350kok toprakta 250kok tablette daha fıdeyken yakalandı suanda hapıste bu ısın kurtarısı varmı dır

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Ceza dosyasını incelemeden nasıl cevap vermemizi bekleyebilirsiniz. Kurtarmak tabiride ayrıca yanlış biz hukukcu olarak yapılması gereken neyse onu yapıyoruz.

   1. Ramazan dedi ki:

    Tevfik bey 5 kök esrar yakalattım geçen sene 2 hafta önce mahkeme açılmış 3 arkadaş mahkemeye çıkacağız sizce ceza alırmıyız

    1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

     Alabilirsiniz niye almayasanız ki

 11. Ahmet dedi ki:

  Merhaba. Ticari olarak kenevir tohumu satışının cezası ne olarak geçer? Özellikle kenevir olması bu cezayı daha ciddiye çeker mi? Evet ise nasıl bir duruma sokar? Güncel olarak gerçek veya sahte bir sürü satış yapan hesap bulunmakta

 12. Esrarsız kafa dedi ki:

  Kardeşim merhaba. Ticari yada keyfi. Kenevir tohumu satmak suç değil. Kanunda yasada bununla ilgili bir madde yok.. Suç olsaydı gittigiyor ve hepsiburada gibi siteler satmazdı

 13. Dogan dedi ki:

  Evimde saksida 3 kok esrar yakalattim kuruttugum dallardan 50.45 gr kurutmadigim yani saksidakilar 280 gr geldi kanimda ciktihi icin denetim aldim mahkemem ekicilikten yargilancam ne ceza yerim yatarmiyim

 14. SÜLEYMAN dedi ki:

  MERHABALAR TEVFİK BEY 42 KÖK KENEVİR YETİŞTİRİRKEN YAKALANDI ARKADASIM DAHA DÜN OLDU MUTFAK TARTISI MEVCUT İÇİCİ OLARAK GÖSTERMEYE CALISTI POLİSTE İFADE VERİLİRKEN DAHA ÖNCE SABIKASI YOK TİCARETİNE DAİR KANIT PAKETLEME VS YOK SİZCE İLK MAHKEMEDE NE OLUR ?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Bu yargılamalarda iki satırlık cevaplar üzerine yürümüyor. İlk duruşmada arkadaşınız konuşacak, avukatınız savunma yapacak savcı bulunacak yani her ihtimal mevcut. Dosyayı tamamen incelemeden şu olur demek bu işi hafife almak olur.

  2. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Savcının değerlendirmesi sonucu işlem yapılacaktır. Ama bir Ağır Ceza Avukatı vasıtasıyla konunun takipçisi olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

 15. sakine dedi ki:

  merhaba benim bir arkadaşim tarlada 20kg esrar yakalattı yanında herhangibirşey bulunmadi satıcı sucu alırmı birde cok ceza alırmı

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Bu sorunuza ilişkin bir yazımız var. İlgili makalelerden göz atabilirsiniz

 16. sakine dedi ki:

  şuan tutklu yargılanıyor iki hafta sonra mahkemesi var turukauz yargılanması mümkünmüdür makalenizi okudum esasında pek anlayamadim icici ve sarıcılıkdan dosya acılmış cok ceza alırmı cok teşekür ederim

 17. Hakan dedi ki:

  Tevfik bey merhaba ,9.Ay 2020’de 89 kök ev içinde bir odada ekili kenevir ve 35gr. kurumaya bırakılmış esrar yakalattım, 2313 den hakkımda 4yıl 2ay ceza verildi ,infaz yasasından sonra yani 9.ayda oldu yatarı ne kadardır ? 2018’den 191’den 5 yıl ertelemem var ,Mütalada 89 kökten elde edilecek miktar 200gr kullanım sınırında yazıyor ,2313’ün ikinci cümlesinde ‘’Münhasıran kendi içeceği için 1-3 yıl arası’’ yazıyor ,bana 4-12yıl sınırından ceza verildi ,1-3arası verilmesi gerekmiyormuydu? Aynı dosyada 188’den beraat aldım ve yine 191’den savcılıktan yeni bir soruşturma açıldı..Ne ceza alırım yatarı ne kadardır?

  1. alp dedi ki:

   merhaba hakan bey, benzer bır dosyadan kaynaklı sızınle ıletısıme gecme sansımız varmıdır

 18. Mustafa dedi ki:

  Tevfik bey ben ptt de guvenlik gorevlisiyim.calistigim merkezin arka bahçesine ekmek üzere sebze tohumları aldım.3-4 çeşit biber ,domates vs…bunları ektim.ektigim yer de kamera lar da var.ama ektiklerimin arasında 17 adet kenevir cıktı.ben sigara ve alkol dahi kullanmadım ömrüm boyunca.ptt polis çağırdı ifademi aldılar.kenevirlerin boyları serçe parmak büyüklüğünde.ben inanin ilk defa gördüm.o bitkiyi.kameralarin önünde neden ekeyim dedim.ALLAH RIZASI ICIN CEVAP YAZARSANIZ SEVINIRIM.NASIL BIR YOL IZLEMELIYIM

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Tohumdan biber, domates genelde ekilmez. Fide şeklinde alınır. Siz velevki tohum olarak aldınız farklıdır. Sizin esrar elde etmek amacıyla o kenevirleri ekmediğiniz belli gibi tabi dosya içeriğinizi bilmiyorum.Bu sebeple savunmanızı yapın.

 19. Zeynep dedi ki:

  Tevfik bey babamin yatari vardı. Pandemi sayesinde çıktı denetimli olarak cezasını bitirdi ama afla çıkmıştı evde kendi kullanımı için 13 kök esrar yakaladılar bu gece. Biri babamın mal sattığını ihbar etmiş. Ama öyle bir şey olmadığını söylüyor. Sizce babam tutuklanır mi bu 13 kök için.

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Bizim ülkemizde bir ihbardan dolayı tutuklanan çok kişi gördüm. Yan deliller de evde bulunmadığı takdirde serbest kalabilir.

 20. Bayram dedi ki:

  Merhabalar Tevfik Bey benim içicilikten denetimli serbestlik idrar tahlillerim devam ederken. İnternet sitesinden yaptığım alışveriş yüzünden 3 kök yakalattım. Herhangi bir satıcılık unsuru bulunmadı. Beni bekleyen durumla ilgili fikriniz nedir efendim ?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Denetimi ihlal etme gerekçesiyle hakkınızda dava açılır muhtemelen. Satıcılık durumuna ilişkin başka delil varsa onu bilemem. Çünkü soruşturma dosyanızı bilmiyorum.

  2. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   İçinde bulunduğunuz hukuki durum iç açıcı değil.

 21. Nazim dedi ki:

  Merhaba tevfik bey Bizim bahçede 20 30 yıldan fazladır Hint keneviri çıkıyor sadece Bizim bahçede değil köydeki bütün bahçelerde ihbar ettiler satıcı diye jandarma 280 kök aldı ve 6 sene ceza çıktı temyize verdik olumlu sonuç gelmedi biz satıcı içici değiliz boş yere ceza onaylandı ne yapmamiz lazim

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Avukat tutmanız lazım

 22. Mina dedi ki:

  Merhaba Tevfik bey. Benim abim bahçesinde 590 kök kenevir yakalattı şuan cezaevinde. Kriminal raporu cıktı ve 3.500 gr değer biçilmiş mahkeme günü 19 Ekim 2021 ne kadar ceza alır bilgi verirseniz sevinirim.

 23. Hasan dedi ki:

  Merabalar tevfik bey alibaba.com sitesinde kenevir ile ilgili satışı yapılan ürünler var bunlardan sipariş verebilirmiyiz. Yasalmı degilmi diye öğrenmek istiyorum iyi günler

 24. senem dedi ki:

  Merhaba Tevfik Bey benim eşim kenevirden 10yıl ticaret 4yılda ekimden ceza aldı bu cezanin yatarlari ayrı ayrımı hesaplanacak acaba 4yılın kapalısi nedir cevaplarsanız çok sevinirim suç tarihi 2019 eylül

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Aynı dosyadan mı verildi bu karar? Yoksa suç tarihleri farklı mı? Çünkü bir eylemden ötürü 2 ayrı suçtan ceza verilmesi doğru değil.

 25. senem dedi ki:

  Aynı dosya Avukat Bey 4yıl ekim 10yıl ticaretten toplam yatari 14yıl ama ekimden yarısı yatıliyosa cezanın kapalıdır kadar olur acaba bunu öğrenmek istemiştim teşekkür ederim

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Aynı dosyadan 2 ayrı cezanın verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hem öldürme suçundan hemde yaralamadan ceza verilmemesi gerektiği gibi bu dosyada da olmaması lazım. Gerekçeli kararı whatsapptan bir yollayın inceleyelim.

 26. Mikail v dedi ki:

  Bir kök yetiştirdim ceza verirlermi polisler aldı esrarı

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Tabi ceza hukuku açısından suç teşkil eder

 27. Uğur dedi ki:

  Mrh avukat bey ormanda 105 kök Hint keneviri yakalattik ama kesinlikle satma amacimiz yok hasat yapilmadigi için savcı serbest bıraktı 2 ay sonra mahkeme var ne çıkar acaba

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Tutuklanmadığınız için rahat olmayın avukat tutun.

  2. Yusuf dedi ki:

   Benim baba ilk sabikasi 36 fide 1600 gr esrar yakalatti sikayet üstune 8.4 saticiliktan 4 sene ekicilikten ceza aldi 9 sene yatari gorunuyor ilk sabikasi oldu ne ikinci bi sahis var bu adamdan aldim diyen ne bi mal varligi var kaninda da cikti devlet 1.5 grm dan 4.5 grm gunluk icebilir diyor 67 yasinda istinafa gitti bozmadilar yargitaya gidiyor dosya ama cikamiycak ölüsünü alacaz babamizin yok mu bunun bi çözumu

 28. Cihan dedi ki:

  Mrb Tevfik bey kardeşim 10 yıldır Esrar içmekte kendi evinde 41 kök boyları 20 cm dişi hint kenevir bitkisi yakalattı ve hakimde içici olduğunu kesinlikle satmak amaçlı olmadığını söyledi ama cmk 100 ve 101 md leri uyarınca tutuklandı ve 5 aydır cezaevinde hala ilk mahkemesi görülmedi baro avukatı ara mahkemelerin olduğunu ama pandemiden dolayı sürecin ağır işlediğini ve evrakların yazışmaların tamamlanmadığından dolayı tahliyesinin verilmediğini söylemekte sizce bu mümkün mü ve durum nasıl ilerler kardeşim ceza alır mı yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim

 29. ZEYAT B dedi ki:

  merhaba TEVFİK BEY ben 2019 yılında arazimde 200 kök dişi hint kenevir ı yakalandı ve tutukladım 6 ay tutuklu kaldım 1 yıl haftanın 3 günü karakola imza attım 1 yıl da ayda 2 gün imza attım ve 2 yılın ardından ilk mahkeme 25 01 2022 de yapıldı 2. duruşu ma 11 02 2022 yani bu gün yapıldı ve 3 yıl 9ay ceza ile 10 bin tl. para cezası verildi 3 yıl 9 ayın yatar i varmı ve ne katar yatarım var beni bilgilenebilirseniz memnun olurum saygılar

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   sicilinizde bir başka suç yok ise 2019 yılında işlenmiş olduğundan ve madde ticaretinden işlem yapılmamış olması sebebiyle cezaevine girip çıktı yapacak şekilde infazınız yapılır. Cezaevine göre kalış süresi farklılık gösterir yazışmalarınız vs..

 30. Gülşah dedi ki:

  İyi günler abim evinde 4000 kök kenevir yakalattı boyları 5 cm şuan ceza evinde kaç yıl yatar

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   uyuşturucu ticareti suçlamasıyla davası açılacaktır. Nitelikli hal yoksa 10 yıldan başlayan takdiri mahkemeye ait olmak üzere bir ceza verilir.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp