Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Kasten İnsan Öldürme Suçu ( Cinayet Suçu )

09.07.2019
Kasten İnsan Öldürme Suçu ( Cinayet Suçu )

Türk Ceza Kanunu birinci bölümünde “Hayata Karşı Suçlar” bölümünde ele alınmış olan “Kasten öldürme suçu” , Türk Ceza Kanunu 81. maddesinde düzenlenmiş  kasten insan öldürmenin nitelikli hali ise 82 maddelerinde yer verilmiştir.

Madde 81-(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten adam öldürmenin hapis cezası Türk Ceza Kanunu 81. maddeye göre müebbet hapis cezasıdır. Kasten öldürme suçunun meydana gelebilmesi için failin bilerek ve isteyerek bir insanın yaşamına son vermesi gerekir.

İnsan yaşamına trafik kazası, iş kazası, doktor hatası gibi sebeplerle istemeden yani taksirle son verilmesi halinde kasten adam öldürme suçu yerine taksirle adam öldürme suçu unsuru oluşacaktır.

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

 • a) Tasarlayarak,
 • b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 • c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 • d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
 • e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyekarşı,
 • f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 • g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
 • i) (Ek:29/6/2005 -5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 • j) Kan gütme saikiyle,
 • Töre saikiyle,

işlenmesi mümkündür. Bu hallerde kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Cinayet Avukatı

cinayet davalarına bakan avukatlar genelde davanın esas ve delillerinin tartışılmasında önemli rol oynarlar. Çünkü kasten adam öldürme suçuna bakan avukatlar bu dosyalarda çok ince bir ayrıntının bile dava seyrini değiştirdiğini bilir ve yeni delillerin elde edilmesine de katkı sağlar.

Adam Öldürme Cinayet Davalarına Bakan Avukatlar

Ağır ceza avukatı veya ceza avukatı olarak insanlar tarafından tabir edilen avukat arayışları insanların gayet normal ancak avukatlık kanunumuzda böyle bir ayrım bulunmamaktadır. Pratikte ağır ceza davalarına sıklıkla giren bir avukat için insanlar arayışa geçmektedirler. Çünkü ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalındığı açık ve dava açılması itibariyle de artık risk atmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi Cinayet davalarına bakan avukat bu sürecin müvekkili lehine delillerin tartışılmasını sağlamaktadır.

Cinayet Davası Avukat İstanbul’da Olmak Zorunda mı?

Cinayet davası yani adam öldürme, insan öldürme davası avukat açısından dosyanın nerede olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Cinayet davası avukat istanbul ‘da veya başka bir şehirde olmasının dosyasını incelemesi açısından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Cinayet davaları üzerine dava alan avukatın aşağıda da bahsedeceğimiz konular çerçevesinde meşru müdafaa, haksız tahrik gibi şüpheli/sanık açısından oldukça önemli hususları değerlendirecektir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Madde 83-(1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi hususunda, icrai hareketle işlenebilen bir suç ihmali bir hareketle işlenmekte, ancak ihmali hareket icrai harekete eşdeğerde olduğu için fail kasten adam öldürme suçunun cezası ile cezalandırılmaktadır.

Kasten öldürme suçu ihmali hareketle ve icrai ihmali hareketle işlenebilmektedir.

 • Sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmemesiyle oluşacak kasten öldürmenin icrai ihmali suçuna örnek olarak; Bir fabrikada çalışan bir kaç güvenlik görevlisinin gece nöbet tutması okey oyunu oynarken bu sırada yaralı birini görüp okey oyununu sonuna geldik bitince bakarız diyerek ambulansı aramaması ve müdahale etmemesi sonucunda kişinin ölmesinde fabrika güvenlik görevlilerinin sorumluluğu doğacaktır.
 • İhmali davranışla ölüme neden olan kişinin yasadan kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırı olarak ihmalde bulunması: Örneğin, bir polis memurunun gece devriyesi görevi sırasında kavga eden 2 kişiden yaralı olanı ambulansı çağırmayıp müdahale etmemesi durumunda yaşamını yitiren bu kişiden ötürü yasadan kaynaklanan yükümlülüğünü ihmal eden polisler müebbet hapis ile cezalandırılması hususunda yargılama yapılacaktır.
 • İhmali davranışa örnek olarak failin trafik kazası neticesinde çarpmış olduğu kişiyi yaralandığını görüp öylece bırakıp gitmesi halinde cezalandırılması gereken bir durumdur.

Madde 83 / (3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Bu maddeye göre kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi halinde verilecek hapis cezaları belirlenmiştir. Buna göre;

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 20-25 yıla kadar hapis cezası,
 • Müebbet hapis cezası yerine 15-20 yıla kadar hapis cezası,
 • Diğer hallerde 10-15 yıla kadar hapis cezası

verilmektedir. Bu cezalarda suçun oluş biçimi göz önüne alındığında cezada hiç indirim yapılamayacağıda belirtilmiştir. Örneğin evde bebeğini bırakıp tatile giden anne hakkında indirim yapılmadan müebbet hapis cezası verilmiştir.

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Haksız Tahrik Ceza İndirimi

Kasten adam öldürme suçunda haksız tahrikin derecesine göre faile verilecek ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıdır.

Haksız tahrikin derecesi, haksız tahrikte dengenin bozulup bozulmadığı, haksız tahrikin nitelik itibariyle ağır olup olmadığı, haksız tahrikte ilk haksız hareket kavramı sanığın savunmasını yapacak olan ceza avukatı tarafından dikkatlice değerlendirilerek savunma yapılmalıdır.

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Meşru Savunma (Meşru Müdafaa)

5237 sayılı TCK’ nın 27/1 maddesinde meşru müdafaa altında işlenen suça ceza verilemeyeceği belirtilmişken 27/2 maddesi ile; “meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.” hükmü getirilmiştir. Meşru savunmanın saldırıya ve savunmaya ilişkin koşulları bulunmaktadır.

Bu hususlarda davanın bir ceza avukatı ile değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Kasten Adam Öldürme Suçu Yargıtay Kararları

1. Ceza Dairesi         2019/509 E.  ,  2019/2260 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme
HÜKÜM : Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/07/2017 tarih 2017/248 esas, 2017/302 karar sayılı kararının sanık … hakkında; mağdur …’e yönelik canavarca hisle, eziyet çektirerek kastenöldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hüküm yönünden Ceza Muhakemesi Kanununun 280. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kaldırılmasına,
Sanığın tasarlayarak ve eziyet çektirerek …’i öldürmeye teşebbüs suçundan TCK.nin 82/1-a-b, 35/2, 29, 62, 53/1-2-3, 63, 54. maddeleri uyarınca 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Sanık … müdafiinin yerinde görülmeyen duruşmalı inceleme talebinin hüküm tarihinde yürürlükte olan 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
Sanık … hakkında katılan …’ı nitelikli kastenöldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün katılan tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede; katılanın 18/05/2018 tarihli temyiz dilekçesinde 5271 sayılı CMK’nin 294. maddesine uygun biçimde temyiz nedenlerini göstermediği anlaşılmakla, 5271 sayılı CMK 298. maddesi gereğince temyiz isteminin REDDİNE karar verilmiştir.
Sanık … hakkında katılan …’ı nitelikli kastenöldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 11/05/2018 gün ve 2017/2736E. 2018/1040K. sayılı Kararında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin sanığın öldürme kastının olmadığına, tahrikin derecesine, suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, aynı Kanunun 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 15/04/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.


1. Ceza Dairesi         2019/509 E.  ,  2019/2260 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme
HÜKÜM : Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/07/2017 tarih 2017/248 esas, 2017/302 karar sayılı kararının sanık … hakkında; mağdur …’e yönelik canavarca hisle, eziyet çektirerek kastenöldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hüküm yönünden Ceza Muhakemesi Kanununun 280. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kaldırılmasına,
Sanığın tasarlayarak ve eziyet çektirerek …’i öldürmeye teşebbüs suçundan TCK.nin 82/1-a-b, 35/2, 29, 62, 53/1-2-3, 63, 54. maddeleri uyarınca 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Sanık … müdafiinin yerinde görülmeyen duruşmalı inceleme talebinin hüküm tarihinde yürürlükte olan 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
Sanık … hakkında katılan …’ı nitelikli kastenöldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün katılan tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede; katılanın 18/05/2018 tarihli temyiz dilekçesinde 5271 sayılı CMK’nin 294. maddesine uygun biçimde temyiz nedenlerini göstermediği anlaşılmakla, 5271 sayılı CMK 298. maddesi gereğince temyiz isteminin REDDİNE karar verilmiştir.
Sanık … hakkında katılan …’ı nitelikli kastenöldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 11/05/2018 gün ve 2017/2736E. 2018/1040K. sayılı Kararında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin sanığın öldürme kastının olmadığına, tahrikin derecesine, suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, aynı Kanunun 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 15/04/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.


1. Ceza Dairesi         2019/627 E.  ,  2019/2229 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi
SUÇ : Kastenöldürme ve bu suça yardım, kasten silahla yaralama, 6136 sayılı Yasaya aykırılık
HÜKÜM : 1-) Sanıklar … ve … ile suça sürüklenen çocuklar… ve… hakkında;
Kastenöldürme suçuna yardımdan beraatlerine ilişkin kurulan hükümler yönünden yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine,
2-) Sanık … hakkında;
Kastenöldürme suçundan TCK’nin 81/1, 29, 62, 58 ve 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası,
– Mağdur …’u kasten silahla yaralama suçundan TCK’nin 86/2, 86/3-e, 29, 62, 58 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası,
– 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK’nin 62, 52, 58 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası, 1000 TL adli para cezasına ilişkin kurulan hükümler yönünden yapılan istinaf başvurularının esastan reddine.

TÜRK MİLLETİ ADINA
1) Sanık …müdafiinin, sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık ile mağdur …’u kasten yaralama suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz talebinin CMK’nin 286/2-a ve 298/1 maddeleri uyarınca reddine karar verilmiştir.
2) Sanık … hakkında maktul …’u kastenöldürme suçundan kurulan mahkumiyet, suça sürüklenen çocuklar …,… ile sanıklar… ve …hakkında maktul …’u kastenöldürmeye yardım etme suçlarından kurulan beraat hükümlerine ilişkin istinaf yoluna başvurulması üzerine; Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu verdiği 01.12.2016 tarihli, 2016/105 esas, 2016/104 sayılı istinaf başvurusunun esastan reddi kararının sanık müdafii tarafından kararın gerekçeli olması gerektiğine ve haksız tahrike, katılan …vekilince sübuta ve haksız tahrike yönelik sebeplerle temyiz edildiği görülmekle bu sebeplerle sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde, temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
A) Suça sürüklenen çocuklar…, … ile sanıklar… ve ….hakkında maktul…’u kastenöldürmeye yardım etme suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde,
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 01.12.2016 tarihli, 2016/105 esas, 2016/104 sayılı kararında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, temyiz istemlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi ESASTAN REDDİNE,
B) Sanık … hakkında maktul …’u kastenöldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde ise,
Maktulden kaynaklanan haksız tahrik oluşturabilecek herhangi bir eylem bulunmadığı halde, oluşa uygun düşmeyen yanılgılı gerekçelerle sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanması,
Yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiş olduğundan, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün, tebliğnamedeki düşünce gibi CMK’nin 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15/04/2019 günü oy birliği ile karar verildi.


1. Ceza Dairesi         2019/685 E.  ,  2019/2232 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kastenöldürme
HÜKÜM : 1- Sanık … hakkında: TCK’nin 31/1, CMK’nin 223/3-a maddeleri uyarınca ceza verilmesine yer olmadığı,
2- Sanık … hakkında: TCK’nin 64/1, CMK’nin 223/8 maddeleri uyarınca kamu davasının düşürülmesi,
3- Sanık … hakkında: TCK’nin 448, 463, 51/1, 31. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası,
4- Sanık … hakkında: TCK’nin 448, 463, 51/1, 31. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası.
5- Sanık … hakkında: TCK’nin 448, 463, 51/1, 31. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası,
6- Sanık …: TCK’nin 448, 463, 51/1, 31. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası,
7- Sanık …: TCK’nin 448, 463, 51/1, 31. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası,
8- Sanık …: TCK’nin 448, 463, 51/1, 31. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA
1) Sanık … hakkında TCK’nin 64/1, … hakkında ise aynı Yasanın 31/1 maddesi uyarınca verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair kararların gerekçelerine yönelik olmayan temyizlerinde hukuki yarar bulunmadığından, müdafilerinin bu hükümlere ilişkin temyiz istemlerinin CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
2) Sanıklar …, …, …, …, … ve … hakkında maktul …’yı faili belli olmayacak şekilde öldürme suçularından 765 sayılı TCK’nin 448, 463, 51/1, 31. maddeleri uyarınca kurulan mahkumiyet hükümlerinin sanıklar müdafilerinin temyizleri üzerine incelenmesinde,
Suç tarihi olan 03/03/1994 tarihinden temyiz incelemesinin yapıldığı tarihe kadar 765 sayılı TCK’nin 102/2 ve 104/2. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, ancak bozma sebebi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin tanıdığı yetki kullanılmak suretiyle, kamu davasının 765 sayılı TCK’nin 102/2, 104/2 maddeleri ile 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, 15/04/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp