Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Ayıplı Saç Ekimi ve Estetik Davaları ( Malpraktis Davaları )

Ayıplı Saç Ekimi ve Estetik Davaları ( Malpraktis Davaları )

Evet bu yazımızda son yılların en büyük problemi sahte ve ruhsatsız “estetik merkezleri, güzellik merkezleri, saç ekimi merkezi” adı altında yapılan ayıplı hizmet edimlerine yönelik sıkıntılar dolayısıyla izlenilmesi gereken hukuki süreç hakkında yapılması gerekenleri yazmak istedim.

Türkiye günden güne saç ekimi ve burun estetiği gibi alanlarda sağlık turizminin bölgedeki en ilgi çeken ülkelerinden biri haline geldi. Gerçekten de artan hastahane sayısı ve nitelikli hekim bakımından ülkemizde yaşanan artış beraberinde ülkemizin sağlık alanında bilhassa “estetik” alanında iç ve dış talebin yoğunluğunun zirvede yaşandığı bir sürece girmiştir.

Hızla büyüyen estetik, saç ekimi bu sektör, haliyle kötü niyetli ve haksız kazanç elde etmeye çalışan kişiler tarafından ilgisini çekmiştir. Hızla büyüyen sağlık turizmi olduğunu söyledik ama hızla büyüyen bir dolandırıcılık sektörü de maalesef ki ülkemizin en büyük problemlerinden birisi durumda..

Saç ekimi adı altında hiçbir ruhsat alınmadan açılan “merdiven altı” tabiri ile kurulan estetik merkezleri ve saç ekim merkezlerinde yaşanan steril olmayan ameliyat işlemleri ve profesyonel olmayan işlemler sonrasında hastaların telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına yol açıldığı ve hayatlarını kaybedebilmeleri de olası bir durum..

1219 – TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

25. Madde Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Merdiven altı tabiriyle kurulan estetik merkezlerinin karşı karşıya kalacağı hüküm 1219 sayılı kanunda belirtilmiştir.

Tüm bunların haricinde tabipler tarafından veya ruhsatlı saç ekimi ve estetik merkezleri tarafından yapılan işlemlerinde ayıplı hizmet dolayısıyla örneğin ayıplı saç ekimi , burun estetiği veya buna benzer tüm estetik operasyonlarda yapacağı yanlış tedavi veya ayıplı edimlerinde tazmini için hastaların başvuru hakkı bulunmaktadır.

Ayıp Saç Ekimi veya Ayıplı Estetik Operasyonları Sonucu Ne Yapabilirim?

Hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan hasarların oluşması “malpraktis” kavramını ifade etmektedir.

Avukatların Türk Barolar Birliği’ne bağlı olması gibi tüm doktorlar da Türk Tabipler Birliği’ne bağlıdırlar.
Malpraktis kavramı, Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesi ; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” şeklinde tanımlamıştır.

Malpraktis, yanlış tedaviyi uygulayan doktorun ve bağlı olduğu kurumun hukuki sorumluluğunu doğurur. Bu sorumluluk tazminat ve bazı durumlarda cezai yaptırım gerektirir.

Yanlış tedavi sonucunda oluşabilecek neticeye göre maddi ve manevi tazminat davası oluşabileceği gibi ayrıca ceza davası da açılabilmektedir.

Ayıp Hizmet ve Yanlış Tedavi Sonucunda Maddi ve Manevi Tazminat

Eğer yapılan hatalı ameliyat veya saç ekimine bir hastane aracılık ediyorsa bu halde Yargıtay içtihatlarına göre doktor ile hastahane arasında bir vekalet ilişkisi olduğunu kabul etmiştir. Bu halde hastahane ve doktor müştereken sorumlu olacaktır.

Doktorun kendi özel muayenesinde böyle bir durum olduğunda sadece doktor sorumlu tututabilmektedir.

Maddi Tazminat Hesabı Yapılırken Aşağıdaki Hususlar Dikkate Alınacaktır;

 1. yanlış tedavinin neden olduğu hasarın giderilmesi için yapılan veya yapılacak yeni tedavi masrafı,
 2. uzuv kaybı veya kalıcı zararın bulunması halinde ömür boyu sürecek tedavi masrafı
 3. hasta, başkasının bakımına muhtaç hale gelmişse, ömür boyu sürecek bakım masrafı,
 4. hasta işgücü kaybına uğramışsa, bu nedenle mahrum kaldığı ve kalacağı çalışma geliri dikkate alınacaktır.

2. maddede belirtilen genel malpraktis davalarında kabul gören bir madde olsa da saç bir uzuv kabul olarak görülmez ancak yinede kafada kalıcı bir hasar bırakılması muhtemel durumlarda dikkate alınacaktır.

Manevi Tazminat Davası için Hesap Yapılırken ;

Yanlış tedavi nedeniyle yaşadığı acı ve ızdırap, bu durumun yarattığı psikolojik sarsıntı ve hayattan alınan zevkin azalması karşılığında talep edilecek ve zararın büyüklüğüne göre hakimin takdiri ile belirlenecektir.

Hatalı tıbbi müdahale sonucunda ölümün meydana gelmiş olması durumunda, maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı ölenin yakınlarında olacaktır. Bu durumda destekten yoksun kalma tazminatı da bir maddi tazminat kalemi olarak talep edilebilecektir.

Malpraktis Davalarında Ceza Davalarının Görülmesi ( Doktorların Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumlulukları )

Doktor hatasıyla açılacak ceza davalarında, doktorun kamu kurumunda veya özel hastahanelerde görev yapıp yapmadığına göre işleyecek hukuki süreç farklılık göstermektedir.

 1. Durumda Doktor Kamu Kurumunda Görev Yapıyorsa ; Hatalı tıbbi uygulama sonucunda görev yapan doktor hakkında adli soruşturma açılabilmesi için 4483 sayılı kanun gereği mülki amirlerince verilecek “soruşturma izni” verilmesine bağlıdır.  Genelde bu durumda ilk önce kamu kurumu tarafından doktor hakkında idari soruşturma yürütülmekte ve daha sonra bu sonuca göre de soruşturma izni alınabilmektedir.
 2. Durumda ise ; Özel hastahanelerde veya kendi özel muayenesinde çalışan doktorlar için adli soruşturma iznine gerek duyulmadan soruşturma yapılabilmektedir.

Bu durumda hatalı uygulamalardan hekimlerin karşılabileceği ceza uygulaması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen taksir hükümlerine göre yapılacaktır.
T.C.K. 85. Madde  – Taksirle Öldürmeyi
T.C.K. 89. Madde  Taksirle Yaralamayı, düzenlemiştir.

Hiçbir hekim hastasına bilerek ve isteyerek zarar vermek istemez. Ancak yukarıda düzenlenen kanun taksirle işlenen suçları düzenlemiştir.  Türk Ceza Kanunu, taksirin şu şartlar halinde olması halinde ancak taksirli işlenebileceğini belirtmiştir. Tıp Alanındaki Taksirden anlamamız gereken ;

Hekimlik bilgi ve beceresine sahip bir kişinin hekimlik mesleğinin gerektirdiği özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı bir davranışı sebebiyle hastanın zarar görmesi şeklidir.

Ayıplı Saç Ekimi ve Malpraktis Davalarında Görevli Mahkeme

Yargıtay 2014 yılı öncesinde hasta ile doktor arasındaki bu sözleşmeyi eser sözleşmesi olarak nitelendiriyordu.

Esas No:2013/18772, Karar No:2014/3360Karar tarihli  Tarihi:5.3.2014 2014 yılı öncesi verdiği kararlarında bu davaların Asliye Hukuk Mahkemelerinde görüleceğine ilişkin kararları bulunuyordu.  Ancak yapılan kanun değişiğikliği ile;

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.3/1-k’da tüketici tanımı yapıldıktan sonra aynı Kanun m.3/1-l’de “tüketici işlemi: …hizmet piyasalarında … ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, … sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi, … ifade eder” şeklinde tanımlanmış; 73/1. maddesinde ise: “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.” düzenlemesi yapılmıştır.

Ayrıca,

6502 S.K. m.83/2: “Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.”

Yukarıdaki maddeler dikkate alındığında ayıplı saç ekimi davaları, estetik davalarının tazmini gibi hukuki anlaşmazlıkların tüketici mahkemelerinde görülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Ancak aşağıda belirteceğim üzere devlet kurumlarında yapılan işlemlerin görev yeri farklılık gösterecektir.

Hatalı Tıbbi Uygulama Sonucunda Tazminat Davası Açma Süresi ve Sürenin Başlangıcı

Özel hastanede meydana gelen hekim hatasından dolayı açılacak tazminat davasında, Borçlar Kanunu’ nun vekalet ilişkisine uyguladığı zaman aşımı süresi geçerli olacaktır. Bu süre beş yıldır. Beş yıllık süresinin başlangıcı ise hatalı tıbbi müdahalenin neden olduğu zararın öğrenilme tarihidir. Yani malpraktisten kaynaklanan tazminat davasının zararın öğrenilme tarihinden itibaren beş yıl içerisinde açılması gerekmektedir.

“Zararın varlığının öğrenildiği tarihte davacının dava açma hakkı doğar ve zamanaşımı da işlemeye başlar. Zararın varlığının öğrenilmesi zamanaşımının başlaması için yeterli olup, ayrıca zararın kapsam ve miktarının öğrenilmesi, zamanaşımının başlaması için bir koşul olarak aranmamaktadır.

Kamu Kuruşlarındaki Zamanaşımı ise ;

Kamu kurumu niteliğindeki devlet ve üniversite hastanelerinde meydana gelen hatalı uygulama nedeni ile idare aleyhine açılacak tam yargı davalarında ise İYUK hükümleri gereğince bir yıllık hak düşürücü süre uygulanacaktır. Bu durumda da bir yıllık süre zararın öğrenilmesinde itibaren başlayacaktır.

Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanelerine Karşı Açılacak Tazminat Davasında Görevli Mahkeme

Kamu kurumu niteliğindeki devlet veya üniversite hastanesindeki yanlış tedavi sonucunda meydana gelen zararların tazmininde görev idari yargıdadır.

Kamu kurumunda sunulan sağlık hizmetindeki hata veya mapraktis durumunda;

 • Yanlış tedavinin meydana geldiği veya sonuçlarının ortaya çıktığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ilgili kuruma zararın tazmini talebini içeren dilekçe ile başvuruda bulunulmalıdır.
 • Başvuruya olumsuz yanıt verilmesi halinde, yanıtın hasta veya yakınına tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde tam yargı davası açılmalıdır.
 • İdarenin başvuruya hiçbir yanıt vermemesi halinde, başvurudan itibaren 60 günün dolması ile yine talebin reddedildiği kabul edilir. Bu sürenin dolmasından itibaren 60 günlük süre içerisinde tam yargı davası açılmalıdır.

Tazminat ve diğer ceza davaları sebebiyle açılacak dava ve tazminat talepleri bir avukat yardımıyla yapmanızın hukuki yararı olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları - 5 Yorum
 1. Ahmet pala dedi ki:

  Merhaba tevfik bey. saç ekimi yaptırdım ve pişman oluyorum gibi bir his var suan . Ekimin 9. Ayı bitmek üzere ve saçlar dökülüyor. Bu konu hakkında bilgi almak istiyorum tesekkur ederim.

 2. Caner günay dedi ki:

  Merhaba saç ekimi yaptırdım daha sonra ekim yapanın kişinin doktor olamdığını öğrendim. Kafamı mahvetmişler. Dava açabilir miyim? Ben neden soktor olmadığınız söylemediniz dedğimde, sormadınız ki dediler. Biz doktorlardan imza alıyoruz dediler

 3. Hasan dedi ki:

  Özel bir hastanede saç ekimi yaptım. 4 yerde büyük nekroz ve çöküntü, yara izi oluştu. Ekimi yapanın doktor olmadığını ve bu işi yürüten kişinin de hiçbir sağlık mezunu olmadığını öğrendim. Dava açarsam kazanma ihtimalim nedir?
  Ne kadara kadar tazminat isteyebilirim?
  Dava açarsam dava masrafı-avukat masrafı genel olarak nasıl bir fiyatla karşılaşabilirim?

  1. Reşit Sinan dedi ki:

   Hasan bey bende de negroz ve çöküntü oluşmak üzere tedavi sürecinde ve sonucunda ne oldu yazmanız mümkün mü acaba

 4. Hamdi dedi ki:

  Hasan bey siz dava açtınız mı benim de nekroz oluştu hastane rapor da verdi? Sizin iyileşme süreciniz nasıl oldu ne yaptınız

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp