Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Medeni kanunun düzenlediği evlilik şartlarının yanında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan ceza maddelerine göre değerlendireceğiz. Ayrıca evlilik dışıda işlenebilen bir suç olan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu‘nu ayrıca tek başına da işleyeceğiz. Türk Medeni Kanunu kişiler 17 yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceğini düzenlemiş 16 yaşındakilerin ise yasal temscilerinin rızasıyla ve olağanüstü durumlarda hakimin onayıyla olabileceğini düzenlemiştir.

Türk Medeni Kanunu ,

Madde 124-Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

Madde 127-Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Erginlik

Günümüzde özellikle resmi nikah yapılmaksızın imam nikahı ile yapılan evlilikler sonucunda hem sağlık hemde hukuki sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Henüz vucüt erginliğine ulaşamadan anne olan kız çocukları, çocukluğunu yaşamadan evlenen erkekler aile reisi sorumluluğu yüklenerek büyük bir sosyolojik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. İşin sosyolojisi bir tarafa bırakacak olursak cezai yönünden geriye dönülemez telafisi güç sonuçlar doğmaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Yaş Sınırı

İmam nikahı yapılan bu çocuk evliliklerin sonucunda dünyaya gelen bebeklerin hastanelerde veya kimlik için başvuru sırasında fark edilmesi durumunda savcılığın harekete geçip soruşturma açması ile karşı karşıya kalınmaktadır. Evlilik yapılan kişi(çocuk) 15 yaşını tamamlamış ancak 16 yaşını tamamlamış ise bu arada evliliğe Türk Medeni Kanunu imkan vermediği gibi ayrıca evlilik sonucunda çocuk dünyaya gelmiş ise Türk Ceza Kanunu 104.Maddesine göre “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunu işlemiş ceza soruşturulması ve yargılanması yapılacaktır. Bu suçun mağduru on beş yaşını bitirmiş, ancak on sekiz yaşını tamamlamamış kız veya erkek kişiler olabilir.

Türk Ceza Kanunu 104. Madde;

Madde 104-(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.)Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.)Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğübulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Eğer ki evlilik yapılan kişi 15 yaşınıda doldurmamış biriyse bu kez yargılama daha ağırlacaşacak ve Türk Ceza Kanunu 103. Maddesine göre “Çocukların cinsel istismarı” suçuyla yargılanması söz konusu olacaktır. (15 yaşını doldurmuş ancak yaptığı eylemi ayırt edemeyecek durumda olan kişileri de bu kategoriye katabiliriz). Bu evliliklerin sonucunda yeni doğan çocuklar dünyaya gelirken tarafı olan kişiler ise cezaevinde olacağından ötürü büyük bir sosyolojik yıkımla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca doğu ve güneydoğu bölgelerindeki bazı törelere göre evlenme yasağı olan kişilerle de evlendirme bazı durumlarda yapılmaktadır. Bunun sonucunda cinsel münasebet söz konusu olduysa cezalar en az 10 yılda başlamaktadır. Sadece hukuken değil, sağlık, pskilojik ve diğer tüm sebepleri göz önüne aldığımızda hiçbir şekilde çocuk yaşta evliliği tasvip ve tavsiye etmemek gerekiyor.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Şikayete Bağlı mı?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda 15 yaşından küçük 18 yaşından küçük kişilerin mağduru olduğu suç tipinde suç şikayete bağlıdır.

Ancak suçun faili, evlenme yasağı olan birisiyse bu halde şikayete bağlı değildir.

Çocuk üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde yine şikayete bağlı suç değildir.

Savcılık, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda bazı durumlar şikayete bağlı hareket ediyorken bazı durumlarda yukarıda sebepler gerçekleştiği durumlarda savcılık re’sen harekete geçebilecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Kim Şikayetçi Olacaktır ?

Vücut dokunulmazlığı insanın en temel ve özel haklarından birisidir. Bu haliyle cinsel ilişki suçunda temel olarak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olan vücut dokunulmazlığı konusudur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda şikayet hakkı çocuğa aittir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Her 2 Tarafın Çocuk Olması

Bu halde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun işlenebilmesi mümkündür. Yani mağdur hem sanık hemde olabilir. Ancak bu durumda olayın oluş şekli çok önemlidir. Ortada bir muğlaklık söz konusuysa reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun faili 18 yaşından küçük olamaz şeklinde bir karar verilmesi başlatılmış olan soruşturmaya aykırı olacağı için kovuşturmaya yer yok olmadığı kararı alınabilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Aile Şikayeti

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda çocuğun velisi veya vasisi tarafından yapılmış olan şikayet sonrası çocuk şube tarafından çocuğun beyanı alınmalıdır. Çocuğun şikayeti olmadan soruşturma aşamasına geçilmesi doğru değildir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Aynı Cinsiyetteki 2 Kişi Tarafından İşlenmesi

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun tarafı 15 yaşını bitirmiş 2 erkek çocuğu arasında gerçekleşmesi halinde suçun nitelikli halleri olan evlenme yasağı olan kişiler çerçevesinde değerlendirilip TCK 104/2 maddesine göre 10 yıldan 15 yıla kadar yargılaması yapılacaktır.

Suçun tarafı 15 yaşını bitirmiş 2 kız çocuğu arasında işlenmesi halinde bu halde “cinsel ilişki” kavramının erkek ile kız yada erkek ile erkek arasında gerçekleşebileceği yönündedir. Yargıtay 2 kız çocuğu arasında “cinsel ilişki” kavramının oluşmasının mümkün olmadığı sonucuna varmıştır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun 2 aynı cinsiyet arasında gerçekleşmesi eşcinsel ilişki yaşanması halinde şikayete bağlı bir suç tipi gerçekleşmeyecektir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uzlaştırma

reşit olmayanla cinsel ilişki suçu uzlaştırmaya bağlı bir suç tipi değildir. Cinsel suçların tamamında uzlaştırma imkanı bulunmamaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayet Zamanaşımı Süresi

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda TCK 104/1 basit haliyle şikayete bağlı suç tipinin şikayet süresi 6 aydır.  Zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Görevli Mahkeme

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda 104/1. madde için görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Ancak nitelikli hallerinde yani 104/2 ve 104/3 maddelerinden ötürü yargılama görevi ise ağır ceza mahkemelerindedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda HAGB Kararı Verilir mi?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda HAGB 104/1. madde ötürü yani basit şekliyle işlenen suç tipinde mümkündür. Ancak TCK 104/2 ve 104/3 ötürü yapılan yargılamalar sonucunda HAGB mümkün değildir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Ceza Ertelemesi

Ceza ertelemesi hususu reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit hali yani TCK 104/1 uyarınca mahkumiyeti halinde mümkün olabilir. Niteklik halleri için geçerli olmayacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nitelikli Haller

15 yaşını bitirmiş gençle Cebir, tehdit ve hile olmaksızın kurulan cinsel ilişki savcılığın re’sen incelediği bir suç tipi olmayıp şikayete bağlı bir suç tipidir. Bu yargılamaların sonucunda ağır hapis cezalarının doğması muhtemel olduğundan ceza avukatları , cinsel suçlar avukatı vasıtasıyla profesyonel olarak hukuki yardım almanız önemlidir.

Cinsel İlişkinin Mahkemelerce Tarifi

Ceza kanunlarımıza göre bir suçun işlenebilmesi için kanunilik ilkesi gereği bir suç tarifi olması ve işlenebilir bir suç olması bakımından önem taşımaktadır. Cinsel ilişki, erkek cinsel organın bir kadına anal yada vajinal yoldan yada bir erkeğe anal yoldan ithal edilmesiyle cinsel ilişki tarifi yapılarak bu yönüyle suçların incelenmesi gerçekleştirilmektedir.

Cinsel Organa Parmak Sokmak

2 kız çocuğu arasında gerçekleşen cinsel organa parmak suçu yukarıda belirtilen sebeplerle suçun tarifine uymaması üzerine cinsel ilişki boyutuna varılmadığı kabul edilmektedir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 18 yaşından küçük ile cinsel ilişki suçlarında ceza avukatı ile davanın yürütülmesi oldukça önemlidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp