Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Ruhsatsız Silah, Bıçak, Tüfek Bulundurma Taşıma Suçu

29.09.2019
Ruhsatsız Silah, Bıçak, Tüfek Bulundurma Taşıma Suçu

Ruhsatsız silah 2 farklı kanunda ele alınmıştır.  Bunlardan ;

 • 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞERALETLER HAKKINDA KANUN

2521 sayılı kanuna göre av veya spor amacıyla bulundurulan tüfeğin yivsiz nitelikte bulunması şartıyla 2521 sayılı kanuna tabi kılınmıştır.

Av bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır.

Spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır.

 

2521 sayılı kanuna göre Av veya Spor Amacıyla ;

 • Ruhsatsız Yivsiz Tüfek Bulundurma Suçu,
 • Ruhsatsız Yivsiz Tüfek Satışına Aracılık Etmek suçu,
 • Ruhsatsız Yivsiz Tüfek Taşıma Suçu,
 • Ruhsatsız Yivsiz Tüfek Nakletme Suçu,

işleyen kişiler hakkında  gerçek veya tüzel kişilereher tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

 • Ruhsatlı Yivli Tüfeğini Başkasına Vermek Suçunu işleyen kişi hakkında beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir.

 • Av Tüfeği satışı yapan izinli yerlerin yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişilere satış yapan satıcılara, ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞERALETLER HAKKINDA KANUN ;

Ateşli silahlar kanununa muhalefet suçları av tüfeği ve spor amacıyla ruhsatsız silah taşıma, bıçak taşıma gibi suçlara nispeten daha ağır cezalar içermekte hatta özgürlüğü bağlayıcı hükümler ortaya çıkarabilmektedir.

Ateşli Silahlar Kanuna Göre Silah Tanımı ;

Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir.

Bu kanun hükümlerine göre;

 • Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası , Ruhsatsız Silaha ait Mermi Satın Almak Suçu, Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu – Temel Cezası
  Madde 13 – Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlarveya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
 • Ruhsatsız Uzun Namlulu Silah Taşımak ( Ruhsatsız Piyade Tüfeği Taşımak Bulundurmak Cezası ) : Bu kanun hükümlerine göre ( kalaşnikof , m16 yani 201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri  dışında ) halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Yada

 • Ruhsatsız tabancı veya mermilerin vahim derecede fazla olması halinde ;  beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

 

 • Ruhsatsız Silahın Tek Adet Olması; halinde Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

 

 • Ruhsatsız Mermi Bulundurmak Suçu ( Az sayıda olmak koşuluyla ) ; Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mah-kemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

 

 • Kurusıkı tabancının silaha dönüştürülmesi suçu; Kurusıkı tabanca silah bulundurma suçu;  Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bıçak Taşımaya İlişkin Cezalar

 • Bıçak Taşıma Cezası,
 • Bıçak Satışı Yapmak cezası
 • Bıçak satın almak cezası,
 • Bıçak bulundurmak cezası,  bu bıçakların saldırı veya savunma amacı ile özel yapılmış olması koşuluyla bu kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

Bıçak Taşıma, Satışını Yapmak, Bulundurmak Suçunun Nitelikli Hali;

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.

Yivli veya Yivsiz Silahın Sırf Saldırı Amacıyla Taşınmas Halinde Verilecek Ceza;

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yivsiz silah ruhsatı almanın basit olması sebebiyle kötüye kullanımı engellemek amacıyla çıkarılmış bir kanun maddesidir.  ( Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerler )  bu aletlerin de sırf saldırı amacıyla taşınması halinde yukarıdaki kanun maddesine göre cezalandırılması öngörülmüştür.

Silah Taşınmasının Yasak Olduğu Yerler

 • Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
 • Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendika-larda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunla-rın toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,

silahlar taşınamaz.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Görevli Mahkeme

6136 sayılı kanuna muhalefet suçu hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

6136 sayılı kanuna muhalefet suçu, ağır cezalık bir suçla birlikte işlenmişse (örn, insan öldürme suçu) yargılama yapma görevi ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp