Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Uyuşturucu Kullanmak Suçu Denetim Süresi İçinde Kasten Suç İşlenmesi

Uyuşturucu Kullanmak Suçu Denetim Süresi İçinde Kasten Suç İşlenmesi

5237 sayılı Kanun’un 191/4. maddesinde yer alan düzenleme karşısında, denetim süresi içerisinde yeniden “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu işlemesi halinde kişi hakkında hükmün açıklanması kararı verilebileceğini düzenlemiştir.

TCK 191/ (2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.

şeklinde özel bir düzenleme mevcuttur. Bu durumda uyuşturucu kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurma suçunu işlemiş bir kişi hakkında hapis cezasının ertelenmesi kararı verilerek denetim süresi içerisinde başka bir suç işlemiş olması kişinin denetime uymadığı gerekçe gösterilemez. Eğer bu kişi tekrar uyuşturucu madde kullanırsa işte o zaman denetimi ihlal etmiş sayılacaktır.

 

İlgili Makaleler :

 

20. Ceza Dairesi         2019/3775 E.  ,  2020/776 K.

“İçtihat Metni”


Yüksek Adalet Bakanlığı’nın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık … hakkındaki Bilecik 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 26/05/2017 tarihli, 2016/617 esas ve 2017/402 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 11/09/2019 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A-) Konuyla İlgili Bilgiler:
İncelenen dosyadan;
1-Sanık hakkında 11/03/2014 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eylemi nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda; Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının 20/05/2014 tarihli, 2014/716 soruşturma,2014/701 esas ve 2014/315 sayılı iddianamesi ile TCK’nın 191/1-2 ve 53.maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı,
2-Yapılan yargılama sonucunda Bilecik Asliye Ceza Mahkemesinin 16/03/2015 tarihli, 2014/816 esas ve 2015/306 sayılı kararı ile sanık …’in, TCK’nın 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca “10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 6545 sayılı Kanun’un 85.maddesi ile 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7.maddenin 2.fıkrası uyarınca 5271 sayılı CMK’nın 231/6.maddesindeki şartlar oluştuğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına” karar verildiği, kararın 31/03/2015 tarihinde itiraz edilmeden kesinleştiği,
3- Sanığın denetim süresi içerisinde 26/05/2016 tarihinde işlediği “kasten yaralama” suçu nedeniyle Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesinin 08/12/2016 tarihli, 2016/431 esas ve 2016/838 karar sayılı ilamı ile; TCK’nın 86/2,35/2 ve 62.maddeleri uyarınca 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren Bilecik Asliye Ceza Mahkemesine bildirimde bulunulmasına karar verildiği, kararın 16/12/2016 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,
4-İhbar üzerine; kanun yararına bozma istemine konu Bilecik 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 26/05/2017 tarihli, 2016/617 esas ve 2017/402 sayılı kararı ile; hükmün açıklanmasına ve sanığın TCK’nın 191/1 ve 62.maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 05/07/2017 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,
Anlaşılmıştır.
B-) Kanun Yararına Bozma İstemi:
Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;
“Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma suçundan sanık …’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 85. maddesi ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu’na eklenen geçici 7. maddesi uyarınca, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Bilecik Asliye Ceza Mahkemesinin 16/03/2015 tarihli ve 2014/816 esas, 2015/306 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle anılan hükmün açıklanmasına ve sanığın 5237 sayılı Kanun’un 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/05/2017 tarihli ve 2016/617 esas, 2017/402 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 14/12/2017 tarihli ve 2017/7380 esas, 2017/6802 karar sayılı ilâmı ile de; “….bu durumda CMK’nın 231. maddesindeki genel kurallar değil, TCK’nın 191. maddesindeki özel hükümlerin uygulanması gerektiği, buna göre de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının denetim süresi içinde TCK’nın 191/4. maddesindeki kuralların geçerli olacağı anlaşıldığından, sanığın ancak kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi veya tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hallerinde hüküm açıklanabilecektir…” şeklinde değinildiği üzere, dosya kapsamına göre, Bilecik Asliye Ceza Mahkemesinin 16/03/2015 tarihli kararı ile sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın alma suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın 31/03/2015 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde 26/05/2016 tarihinde kasten yaralama suçunu işlediğinden bahisle hükmün açıklanmasına karar verilmiş ise de, denetim süresi içerisinde işlenen suçun kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek suçu olmadığı, dolayısıyla hükmün açıklanmasına karar verilemeyeceğinin gözetilmemesinde isabet görülmemiştir.”denilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/05/2017 tarihli ve 2016/617 esas, 2017/402 sayılı kararının bozulması istenilmiştir.
C-) Konunun Değerlendirilmesi:
Yapılan incelemede;
Bilecik Asliye Ceza Mahkemesinin 16/03/2015 tarihli, 2014/816 esas ve 2015/306 sayılı kararı ile sanık …’in, TCK’nın 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 6545 sayılı Kanun’un 85.maddesi ile 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7.maddenin 2.fıkrası uyarınca 5271 sayılı CMK’nın 231/6.maddesindeki şartlar oluştuğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, denetim süresi içerisinde işlediği “kasten yaralama” suçu nedeniyle mahkemesince cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını veren mahkemeye bildirimde bulunulmasına karar verildiği, bildirim üzerine kanun yararına bozma istemine konu karar ile hükmün açıklanmasına karar verildiği, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının; 28/06/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesi ve aynı Kanun’un 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 191. madde hükümleri çerçevesinde verildiği ,hükmün açıklanması koşullarının da 5271 sayılı Kanun’un 231. maddesine tâbi olmadığı, 5237 sayılı Kanun’un 191/4. maddesinde yer alan düzenleme karşısında, denetim süresi içerisinde yeniden “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu işlemesi halinde hükmün açıklanmasına karar verilebileceği gözetilmeden, sanığın denetim süresi içerisinde işlediği kasten yaralama suçu nedeniyle hükmün açıklanmasına karar verilmesi, kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür.
D-) Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/05/2017 tarihli ve 2016/617 esas, 2017/402 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için, dosyanın Adalet Bakanlığı’na sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine,
22/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Ziyaretçi Yorumları - 8 Yorum
 1. Murat dedi ki:

  Uyuşturucu kullanmaktan denetim aldım sürenin bitmesine 2 ay kaldı 2018 Facebook üzerinden söylediğim bir kelimeden dolayı hakaret suçundan dava açıldı eğer bu davayı kaybedersem uyuşturucu denetimim iptal olurmu. Uyuşturucu kullanmaktan dolayı ceza alırmıyım teşekkürler

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   İptal olmaz

   1. Fatih dedi ki:

    Hocam şuan iki denetim görüyorum yeni suç işledim denetimim 10 ay 2023 bitiyor sonuç ne olur madde yakalattim

    1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

     Önceki denetimler uyuşturucu kullanmak ile ilgiliyse dosyanız kapanır. Dava açılır.

 2. Mehmet dedi ki:

  Uyusturucu kullanmaktan ve kasten yaralamadan cezaevinde yattim yasadan disariya ciktim ve suan denetimdeyim tahlilde uyusturucu cikti ve tekrar dosya acildi mahkeme olacak 2 ay sonra infazim yanar mi

 3. Hayri b dedi ki:

  İlk defa uyusturucu bulundurma sebeyle denetimli serbestlik aldım, kaldığım adreste değilim, kayıtlı ailemin kaldığı adrestede değilim, başka hiç bir suç kaydım yok, hagb iptal olduysa dava açılır mı? Açılırsa başka hiç bir suçum oladığı, düzenli bir yerim ve maddi durumum olmadığından beraat verilirmi. Saygılar teşekkür. Lütfen cvp

 4. Beytullah dedi ki:

  Uyuşturucudan 2 sene ceza aldım ve açık cezaevine gir çık yaptım şuan izindeyim ve tekrar uyuşturucu yakalattim infazım yanarmi ceza yatarmiyim

  1. UMRU dedi ki:

   OGRENDINIZMI INFAZ YANIYORMU

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp