Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Uyuşturucu Kullanma Suçu Cezası

Uyuşturucu Kullanma Suçu Cezası

Türk Ceza Kanunu 191.maddede düzenlenmiş olan “Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” ,”uyuşturucu madde kullanmak” , “uyuşturucu madde bulundurmak”  suçlarının düzenlendiği kanun maddesidir.
Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesiyle yaptırıma bağlanıyor. Daha önce bu eylem için 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. Torba yasa ile cezanın alt ve üst sınırı artırılarak 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası getirildi. Bununla birlikte bu cezaların infazı ve erteleme prosedürü de değişti. Uyuşturucu kullanma suçuna verilecek cezayı içeren 191. maddenin 2. fıkrasındaki düzenlemeyle uyuşturucu kullananlar için dava açılması herhangi bir şart aranmaksızın 5 yıl erteleme kapsamına alındı. Yani uyuşturucu kullanan kişi 5 yıl içinde tekrar uyuşturucu kullanırsa dava açılıyor.

Uyuşturucu yakalattım birşey olmaz psikolojisi hareket eden kişiler kimi zaman üzerinde yakalattığı uyuşturucu maddenin niteliği ve bulundurma şekline göre uyuşturucu ticareti suçlamasıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. 2 yıl ile 5 arasında değişen hapis cezasının yüksek sınırdan verilmesi durumunda cezaevinde yatma durumu söz konusu olabilecek ciddi bir davadır. Uyuşturucu kullanımı davası için avukat tutulması kişinin aslında davayı ne kadar önemsediğine bir delalettir. Bu açıdan avukat uyuşturucu yakalatmış müvekkilinin lehine olan hususları mahkemede ortaya koyacaktır.

Uyuşturucu Kullanma Suçu Hapis Cezası

Madde 191-(Değişik: 18/6/2014 –6545/68md.)

(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İlk Defa Uyuşturucu Yakalatmak Suçu Cezası

(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik

(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

2. Defa Uyuşturucu Yakalatmak Bulundurmak Satın almak Cezası

(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Uyuşturucu Kullanımı ve Bulundurma Suçunda Etkinlik Pişmanlık

Madde 192-

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haberalınmadanönce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

Yargıtay Kararı

Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uyulmaması üzerine mahkûmiyet

10. Ceza Dairesi         2015/1567 E.  ,  2018/9679 K.

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Adli sicil kayıtları ve UYAP üzerinden yapılan araştırmada, sanık hakkında, bu suç tarihinden önce, aynı suçtan dolayı açılmış başka bir dava nedeniyle verilip kesinleşmiş herhangi bir tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin bulunmadığı anlaşıldığından, hükümden önce 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesinin 5. fıkrasının sanık lehine uygulanma şartlarının bulunmaması nedeniyle, bu suçtan dolayı ilk olarak doğrudan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulandıktan sonra, yükümlülüklerini ihlal eden sanık hakkında yargılamaya devam olunarak hüküm kurulmuş olması, 6545 sayılı Kanun’un 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 3. fıkrasına uygun olduğundan, bu husus dikkate alınarak yapılan incelemede;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 20/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Denetimlik Serbestlik Hükümlerine uyulmadığı sebebiyle verilen Mahkumiyet Kararı

Yargıtay 10. Ceza Dairesi         2017/5268 E.  ,  2018/9673 K.

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Yapılan yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
7201 sayılı Tebligat Kanununun 10. maddesine göre, tebligatın bilinen en son adrese yapılması gerekir. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır. Buna göre, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı hükmedilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazına ilişkin çağrı yazısının… Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından sanığın soruşturma aşamasında 04.08.2014 tarihli savunmasında belirttiği adresine tebliğe çıkarılması yerine sanığın adres kayıt sisteminde bulunan adresine 09.03.2015 tarihinde tebliğe çıkarıldığı ve adresin boş olması nedeniyle Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre tebliğ edildikten sonra bu kez 21.05.2015 tarihinde soruşturma aşamasında belirttiği adresine tebliğe çıkarıldığı ve sanığın taşındığından bahisle tebliğ edilemediği anlaşıldığından; 09.03.2015 tarihindeki tebligatın usulsüz olması karşısında ve hükümden önce 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunla TCK’nın 191. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, TCK’nın 191. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde yer alan “kişinin, erteleme süresi zarfında; kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi hâlinde, hakkında kamu davası açılır.” hükmü gereğince; sanığın 21.05.2015 tarihindeki ihtarata uymamasının, kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 20/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hükümlünün Denetimli Serbestlik Kararını Askere Gitmiş Olması Sebebiyle İhlal Etmiş Olması Zorunluluk Gereğidir Kararı;

Yargıtay 10. Ceza Dairesi         2017/5171 E.  ,  2018/9672 K.

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1- Sanığın 08.05.2014 tarihli oturumda ” olay tarihinden bir ay sonra askere gittiğini, 3 tane denetim tedbirinin olduğunu, 2’sine uyduğunu, denetimli serbestlik tedbiri için büroya gittiğinde görevlilerin kendisine geç kaldığını söylediklerini, kendisi askerdeyken denetim için kağıt geldiğini onları imzaladığını ancak hangi mahkekemeye ait olduğunu bilmediğini”, temyiz dilekçesinde ise ”mahkemelerin görüldüğü tarihlerde cezaevinde olduğunu, cezaevinden çıktıktan sonra da askeri gittiğini” belirtmesi karşısında, rehberlik görüşmesine katılmadığı 27.05.2013 ile uyarı yazısının tebliğ edildiği 30.07.2013 tarihlerinde askerde ve/veya ceza evinde olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre hukuki durumunun tayininde zorunluluk bulunması,
2- Kabule göre de;
Hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesi ve aynı Kanunun 85. maddesi ile eklenen 5320 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi sanık lehine hükümler içermekte olup, öncelikle; 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesinin 5. fıkrası ve aynı Kanunun 85. maddesi ile eklenen 5320 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinin olaya tatbik kabiliyeti bulunup bulunmadığının tesbiti açısından, sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı bu suç tarihinden önce açılmış başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediğinin ve önceki dava sonucunun araştırılması, gerektiğinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden suç tarihinde sanığın infazda olan başka bir tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri kararının bulunup bulunmadığı sorulup belirlendikten sonra;
a) Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ve önceki suçtan mahkûmiyet kararı verilmiş ise, 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz” hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca “davanın düşmesine” , karar verilmesinde,
b) Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse veya daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ve önceki suçtan beraat kararı verilmiş ise, bu suç nedeniyle doğrudan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış olan sanığın, yükümlülüklerini ihlal ettiğinin sabit görülmesi halinde hakkında, 6545 sayılı Kanunun 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. maddenin 3. fıkrası uyarınca, yargılamaya devam olunarak, suç tarihi itibarıyla, TCK’nın 191. maddesi çerçevesinde bir karar verilmesinde,
Zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 20/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Suç delillerinin değerlendirilmesi açısında ceza  davaları ve uyuşturucu davaları üzerine yönelik çalışmaları olan uyuşturucu avukatı yani ceza avukatı ile  dava sürecinin takibi yapılmalıdır.

İlgili Makaleler :

Ziyaretçi Yorumları - 9 Yorum
 1. Gokhan dedi ki:

  2014 yılında olayım oldu ve denetimli serbestlik aldım idrarımı sıkıntısız sekilde verdim sadece psikolog ve programlarım kalmıştı askere gittim geldim sonra dosya gelmedi yanliş adrese gitmiş bunun uzerine bana kagıt geldi dava durmuş ama ben 2019 un 3.ayında 1 gr uyusturucuyla tekrar yakalandım nasıl Bi ceza alırım ve tekrar tahlil isterlermi yada nasıl Bi denetim alırım yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Tarihler önemli tam olarak ne olduğunu anlatamadığınız için birşey söyleyemeyiz.

   1. Ali dedi ki:

    Ben bir arkadasimla ilk defa Metenfetamin kullandım bunuda jandarmalara yakalattik bizi karakola götürüp ifade aldılar sonra hastaneye gidip kan ve idrar testi yaptırdık bunun cezası ne olur eve tebligat gelir mi gelirse bu adresi değiştirebilir miyiz lütfen cevabınızı bekliyorum şimdiden çok teşekkür ederim

 2. Cihat dedi ki:

  Selamın aleyküm abi 2016 senesinde askerde Hint keneviri maddesi ile yakalqndim iciciyim diye 1 sene denetimli serbestlik ve tedavi verdiler hepsini tamamladım 5 sene infaz verdi sonra 2019 senesinde arabamda kağıt icerisinde 3-5 tane Hint keneviri tohumu bulundu idrar testine gittim idrarimda bulundu sonra 2016 senesinde ki dosya tekrar açıldı 14/11/2020 de mahkemem vardı ve ben 13/10/2020 de arabamla giderken jandarma kontrol noktasını farkettim sağa arazi yoluna girdim ehliyetim yoktu korkmuştum üstümde yaklaşık 1 gram esrar maddesi vardı sağ camdan attım jandarmaların dur demelerini duyunca durdum alan aramasında bulundu esrar idrara gitttim bu olay dün oluyor idrarimda kesin çıkmıştır benim sonum ne olur abi çok kötü bir durumdayım bana bilgi verirmisin yaşım çok genç 24 yaşındayım 1 ay sonra mahkemede ne ceza alırım veya kaç mahkemeye girerim lütfen bilgi verirmisin

 3. Arif dedi ki:

  Merhaba, denetimli serbestlik aldım, hastane test sonuçlarım temiz çıktı, denetim seminer henüz daha bitmeden 2.kez 1. gram hint keneviri ile yakalandım. Sabıkam yok, herşey temiz,
  Nasıl bir ceza alırım? Para cezasına çevrilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyim, yardımcı olursanız sevinirim

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Para cezasına çevrilmez. Eğer mahkumiyet olursa hapis cezası olacaktır. Cezanın ne olacağına Mahkeme karar verecektir.

 4. Hamit dedi ki:

  Üzerim de 2 tane yeşil reçeteli ilaç yakalattim sicilim temiz daha önce başka hiç bir madde kullanmadım sadece ağrılarıma iyi geldiği için aldım ifade mı aldılar ve idrar testi verdim bununla alakalı herhangi bir hapis cezası alırmıyım

 5. YILMAZ dedi ki:

  Merhaba ilk yakalattigimda 1.12 denetim gördüm 1 sene aksatmadim bugün 2 key 0.63 ot kimyasal değil 2 side ne ceza alırım bilgi verirmisiniz ? Sicil temiz

 6. Furkann dedi ki:

  İyi günler kamu görevlisi olarak görev yapmaktayken izinli olduğum bir gün aracım arızalandığında için arkadaşlarımın beni almasını rica ettim aldılar arabada uyuşturucu içiliyordu ve bende cahillik yaparak 2 nefes aldım ve jandarma uygulamasına takıldık arkadaşlarımın hali kötü olduğu için hepimizi teste tabi tuttular benimde onlara nazaran testim pozitif çıktı bunun sonuncunda nolur ?

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp