Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Daha önceki “cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar” kategorisinde incelediğimiz reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile karıştırılmaması gerekmektedir. Çocukların cinsel istismarı, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında yer ve cezası haliyle çok fazla olan ve bu hususta meclisin bu konuda durduğu ,   ; fiilin farklı yaş kategorilerindeki mağdurlara karşı işlendiği veya failin de küçük olduğu ya da fiilden sonra mağdurun yaşının ikmali ile fiili birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi gibi her bir somut olayın özellikleri dikkate alınarak ceza tayin edilmesi veya onarıcı adalet kurumunun uygulanması imkânını ortadan kaldırmakta ve bazı durumlarda somut olayın özellikleriyle bağdaşmayacak ve suçla yaptırım arasında bulunması gereken adil dengeyi ortadan kaldıracak ölçüde ağır cezaların verilmesi sonucunu ortaya çıkarabilecek bir niteliğe sahip bulunmakta olduğu görüşüyle çalışmalar yapmıştır.

Anayasa Mahkemesi ise 2016/46 karar numarasıyla Türk Ceza Kanunu 103/a bendindeki “tamamlamamış” sözcüğü yönünden 103/1  fıkrasının 1. ve 2. cümlelerini iptal etmiştir.

Türk Ceza Kanunu çocuğun cinsel istismarını madde 103/a bendinde tanımlamıştır. Buna göre ;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar

Çocuğun cinsel istismar suçunda ceza hukuku yönünden incelenmesi gereken bir çok husus bulunmaktadır. bunlardan birisi mağdurun yaşı ve cinsel istismarın boyutu ki nitekim bu konular da Türk Ceza Kanunu 103 maddenin diğer fıkralarında belirtilmiştir.

Temel olarak çocuğun cinsel istismarı 15 yaşını tamamlamamış olması ile başlayan suç mağdurun durumuna göre arttırım gösterecektir.

Çocuğun 15 yaşını tamamlamış olması ancak yaptığı eylemin hukuki anlam ve sonuçları algılayamacak durumda olan çocuk da bu kategoride değerlendirilmektedir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla çocukların cinsel istismarı suçuna dolaylı etkilerini bu yazıda yazmayacağım.

6763 sayılı kanunla yapılan değişiklikle 103. madde son halini bulmuştur.

Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde;

 • İstismar fiiline uygulanacak ceza 10 yıldan az olamaz.
 • İstismar fiili sarkıntılık durumunda olması halinde ceza 5 yıldan az olamaz. ( Suç şikayete bağlıdır )
 • İstismar fiili vücuda organ sokmak suretiyle işlenmesi halinde ceza 18 yıldan az olamaz.

Mağdurun 15 yaşını tamamlamamış olması halinde ;

 • İstismar fiiline uygulanacak ceza 8 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasına,
 • İstismar fiili sarkıntılık durumunda olması halinde ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasına,

Türk Ceza Kanunu 103/2 ‘e göre :
İstismar fiili vücuda organ sokmak suretiyle işlenmesi halinde ceza 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.


Türk Ceza Kanunu 103/3. fıkrasına göre Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu’nun Nitelikli Halleri belirtilmiştir. Buna göre;

Suçun;

 • a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
 • d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • (4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • (5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
 • (6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu 103/5 fıkrasında konulan özel hükümle çocuğun cinsel istismarı fiilinde ayrıca kasten yaralama olması durumunda ayrıca kasten yaralama suçundan da cezalandırılması gerektiği belirtilmiştir.

103/6 fıkrasında ise 103/5’den farklı olarak hem çocuğun cinsel istismarı suçu hemde kasten insan öldürme suçundan ceza vermek yerine tek bir hüküm vererek ağırlaştırılmış müebbet cezası öngörülmüştür.

Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar Arasındaki Fark Nedir

Cinsel saldırı suçu ile cinsel istismar suçunun unsurları birbirine benzerlik göstermektedir.  Cinsel saldırı suçunda, suçun mağduru 18 yaşından büyüktür. Ancak cinsel istismar suçunda ise suçun mağduru 18 yaşından küçüktür.

Cinsel Saldırı suçunun temel cezası, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır iken,

cinsel istismar suçunun temel cezası, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Görevli Mahkeme

çocuğun cinsel istismarı suçunu düzenleyen … sayılı TCK’nın 103/1. maddesinde hükümden sonra 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda  02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren kanunla yapılan değişiklikler sonrası öngörülen cezanın üst sınırı itibarıyla davaya bakma, delilleri değerlendirme ve suç vasfının tayini ile buna göre lehe kanunu belirleme görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi görevlidir.

Sarkıntılık suçu boyutunda kalan cinsel istismar suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Adli Para Cezası

Çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle verilen hapis cezası ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilemez.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ( HAGB )

Çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının miktarı nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkün değildir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Cezanın Ertelenmesi

2 yıla kadar olan hapis cezasının ertelenmesi şartları varolduğu takdirde mümkün olabilmektdir. Çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının miktarı nedeniyle ertelenmesi mümkün değildir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Uzlaşma

Cinsel istismar suçları, uzlaşma kapsamında olan suçlar değildir. Suçun; basit cinsel istismar, sarkıntılık veya nitelikli cinsel istismar suçu olması farketmez, cinsel suçlar açısından uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Dava Zamanaşımı

Çocukların cinsel istismarı suçunun  dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Ancak suç sarkıntılık boyutunda kaldıysa ve suçun faili de bir çocuk ise şikayete bağlı bir suç tipi haline gelmektedir. Bu durumda suç tarihinden 6 ay içerisinde çocuğun velisi veya vasisi şikayet hakkını kullanmalıdır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Yargıtay Kararları

14. Ceza Dairesi         2019/2598 E.  ,  2019/9993 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinselistismarı
HÜKÜM : Mahkumiyet

İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, suça sürüklenen çocuklara yüklenen beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinselistismarı suçuna dair ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu unsurların ve bu suçun suça sürüklenen çocuklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün delillerle soruşturma ve kovuşturmada ileri sürülen iddia ve savunmanın temyiz incelemesini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı; böylece olaylara ilişkin sorunlarda gerekçenin yeterli bulunduğu, fiillerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni takdir sınırlarında uygulandığı anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuk … ile suça sürüklenen çocuklar müdafileri ve katılan mağdur vekili ile katılan Bakanlık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz taleplerinin reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 23.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


14. Ceza Dairesi         2015/6545 E.  ,  2019/9989 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Çocuğun nitelikli cinselistismarı (iki kez), çoçuğun kaçırılması ve alıkonulması
HÜKÜM : Çocuğun nitelikli cinselistismarı suçundan (iki kez) mahkumiyet, diğer atılı suçtan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması

İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihi nazara alındığında, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan …… sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler de gözetilerek dosya incelendi.
Suça sürüklenen çocuk hakkında çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan dolayı … sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın aynı Kanunun 231/12. maddesi uyarınca itirazı kabil kararlardan olup temyiz yeteneğinin bulunmadığı ve suça sürüklenen çocuk müdafisinin anılan hükme ilişkin temyiz istemi aynı Kanunun 264. maddesi uyarınca itiraz kabul edilerek bu hususta gerekli kararın mahallinde merciince verilmesi gerektiği anlaşıldığından, incelemenin çocuğun nitelikli cinselistismarı suçundan (iki kez) kurulan hükümlerle sınırlı yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, suça sürüklenen çocuğa yüklenen çocuğun nitelikli cinselistismarı suçuna dair ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu unsurların ve bu suçun, suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün delillerle soruşturma ve kovuşturmada ileri sürülen iddia ve savunmanın temyiz incelemesini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı; böylece olaylara ilişkin sorunlarda gerekçenin yeterli bulunduğu, fiillerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni takdir sınırlarında uygulandığı anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuk müdafisinin yerinde görülmeyen temyiz talebinin reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 23.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


14. Ceza Dairesi         2018/10791 E.  ,  2019/9995 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Çocuğun basit cinselistismarı (üç kez)
HÜKÜM : Sanığın atılı suçtan (bir kez) beraati ile (iki kez) mahkumiyetine dair Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 01.03.2018 gün ve 2017/463 Esas, 2018/51 Karar sayılı hükümlere yönelik istinaf başvurusunun kabulü ile hükümlerin kaldırılarak müsnet suçtan (üç kez) mahkumiyetine

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Mağdurelerin soruşturma evresindeki beyanları, savunma, izlenen CD içeriği ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiş ve katılan Bakanlık vekilinin temyiz dilekçesinde adı geçen … …’un dosya ile ilgisi olmadığı anlaşılmıştır.
… sayılı CMK’nın 288 ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler nazara alınıp, aynı Kanunun 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri ile sanık müdafisi ve katılan Bakanlık vekilinin temyiz dilekçelerinde belirttikleri nedenler de gözetilerek yapılan değerlendirmede, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen yargılama neticesinde vaki istinaf başvurusunun kabulüyle hükümlerin kaldırılarak sanığın atılı suçtan (üç kez) mahkumiyetine dair kurulan hükümlere yönelik temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, sanık müdafisi ile katılan Bakanlık vekilinin temyiz istemlerinin … sayılı CMK’nın 302/1. madde ve fıkrası gereğince esastan reddiyle hükümlerin ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine gönderilmesine, 23.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


14. Ceza Dairesi         2015/8946 E.  ,  2019/9987 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı
HÜKÜM : Mahkûmiyet

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan … sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler de gözetilip dosya incelenerek gereği düşünüldü.
… sayılı TCK’nın 103/1-c.2 maddesinde düzenlenen sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçunun failinin çocuk olması halinde kovuşturmasının şikayete tabi olduğu gözetilerek, nüfus kaydına göre, suç tarihinde on beş yaşını tamamlayan mağdurenin 18.04.2013 tarihli celsede suça sürüklenen çocuk müdafisinin huzurunda sanıktan şikayetçi olmadığını belirtmesi karşısında kamu davasının TCK’nın 73/4 ve CMK’nın 223/8. Maddeleri uyarınca düşmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, suça sürüklenen çocuk … müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün … Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek … sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 23.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


14. Ceza Dairesi         2018/10212 E.  ,  2019/9902 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı, çocuğun basit cinsel istismarı, beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit cinsel saldırı, beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı
HÜKÜM : Sanığın çocuğun basit cinsel istismarı suçundan beraati ile diğer atılı suçlardan mahkumiyetine dair Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 16.11.2017 gün ve 2017/183 Esas, 2017/151 Karar sayılı hükümlere yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi
Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında mağdurelerden …’ye yönelik beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı ve …’e yönelik beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde basit cinsel saldırı suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile mağdure …’a yönelik çocuğun basit cinsel istismarı suçundan verilen beraat kararına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair kurulan hükmün incelenmesinde;
… sayılı CMK’nın 288 ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler nazara alınıp, aynı Kanunun 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri ile katılan mağdure … vekili, sanık müdafisi ve katılan Bakanlık vekilinin temyiz dilekçelerinde belirttikleri nedenler de gözetilerek yapılan değerlendirmede, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde vaki istinaf başvurusunun esastan reddine dair kurulan hükme yönelik temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, sanık müdafisi, katılan Bakanlık vekili ile katılan mağdure … vekilinin temyiz istemlerinin … sayılı CMK’nın 302/1. madde ve fıkrası gereğince esastan reddiyle hükmün ONANMASINA,
Sanık hakkında mağdure …’e yönelik beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, ilk derece mahkemesinin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdiri ile anılan hükme ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararı nazara alındığında yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Mağdurenin aşamalardaki ifadelerinde öz babası olan sanığın kendisiyle bazen anal bazen de vajinal yoldan ilişkiye girdiğini beyan etmesine rağmen annesi katılan …’nin bunu doğrulamayıp mağdurenin, kendisine anal ve vajinal bölgesine sanığın cinsel organını sürttüğünü söylediği şeklindeki tarafların çelişkili anlatımları, tanık ifadeleri, savunma ve alınan raporda hymende herhangi bir yırtık bulunmayıp intakt olduğu, anal sfinkter tonusun normal olarak değerlendirilip akut ya da kronik fiili livatayı düşündürecek herhangi bir tıbbi bulguya rastlanılmadığının bildirilmesi ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, eylemin organ veya sair cisim sokulması suretiyle gerçekleştiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmayıp, mevcut haliyle eylemin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması yerine yazılı şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan … sayılı CMK’nın 230/1-b. maddesine uygun düşmeyen gerekçeyle kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik istinaf başvurusunun kabulü yerine esastan reddine karar verilmesi suretiyle aynı Kanunun 289/1-g. maddesine muhalefet edilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinin 25.01.2018 gün ve 2018/31 Esas, 2018/139 Karar sayılı vaki istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik hükmünün … sayılı CMK’nın 302/2-4. madde ve fıkrası gereğince BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesine gönderilmesine, 21.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. Murat Turgut dedi ki:

  Cinsel istismar suçundan 3 yıl uzatmalı istifna cezası aldım nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Faik dedi ki:

   Sonuç ne oldu kardeşim

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp